بررسی جرم‌شناختی خشونت تماشاگران فوتبال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

جرم‌شناسی، شناسایی علل پیدایش خشونت را به عنوان یکی از موضوعات اساسی در مطالعات خود در نظر دارد تا در پرتوی این مطالعه آسیب‌های ناشی از خشونت کنترل گردد. سؤال در مورد چیستی خشونت تماشاگران فوتبال و عوامل مؤثر آن، اساس سؤالات تحقیق است. خشونت تماشاگران فوتبال دارای ابعاد جرم‌شناسانه بسیاری است. اینکه؛ 1- خشونت تماشاگران فوتبال از منظر قانونی بیشتر در قالب جرایم علیه اموال و خشونت‌های کلامی تعریف می‌شود؛ و 2- نقش عوامل جامعه‌شناختی و محیطی نظیر عوامل اقتصادی و عوامل وضعیتی در بروز خشونت تماشاگران فوتبال پررنگ‌تر است، به عنوان مفروضات تحقیق می‌باشد. تئوری‌های متفاوتی در بُعد زیستی و روانی و جامعه‌شناختی در این خصوص ارائه گردیده است. در ایران نوع و میزان و کیفیت این خشونت به هیچ‌وجه قابل مقایسه با کشورهای اروپایی نیست لیکن قابل‌انکار نبوده و به عنوان یک انحراف در برخی موارد رنگ مجرمانه نیز می‌گیرد. پژوهش حاضر با روش میدانی و کتابخانه‌ای به صورت تلفیقی، ترکیبی میان 386 نفر از تماشاگران فوتبال و طرفداران تیم‌های استقلال و پرسپولیس انجام گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بخشی از دلایل خشونت‌گرایی در بین تماشاگران به مسائل جامعه‌شناختی و برخی به مسائل روانی برمی‌گردد. سن، میزان کنترل خانواده و پایگاه اقتصادی و اجتماعی، تأثیر منفی معنادار و سابقه دعوا، نزاع، تنش، ناکامی، مصرف سیگار، سابقه مجرمانه بین دوستان و خویشاوندان، سابقه مجرمانه، عزیمت جمعی و گروهی، ارتباط با باشگاه و مسؤولان و عدم سازگاری انتظارات، دارای تأثیر مثبت و معنادار در ارتکاب تماشاگران فوتبال تیم‌های استقلال و پرسپولیس به خشونت است. مسائلی نظیر سن، درآمد و اوقات فراغت، سازگاری اهداف و وسایل
کنترل و نظارت، وسایل حمل و نقل و امکانات ورزشگاه در کنار دیدگاه کلارک[1] و رابرت مرتون[2] و ویژگی‌های خاص جامعه ایرانی در مدلی خاص می‌تواند به عنوان نظریه‌ای ترکیبی و مستقل در جرم‌شناسی خشونت تماشاگران فوتبال در ایران ارائه گردد.


[1].       Clark.
[2].       Robert Merton.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminological Invesitgation of Violence by Football Fans

نویسندگان [English]

  • Majid Aghaee 1
  • Dr. Ali Saffari 2
1 Ph.D. Student of Criminal Law and Criminology, Faculty of Eslamshahr University, Iran
2 Assistant Professor of Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Criminology intends, identify the causes of genesis of violence, as one of the care issues itself, to control the damage caused by violence in the light of this study the question is about the violence of soccer fans and the factors influencing it on the basis of research questions Criminology of violence, by football fans, it has many criminology dimensions.
1. Violence of football fans is more legally defined in terms of crimes against property and verbal violence;
2. The role of sociological and environmental factors, such as economic factors and situations.is more pronounced in the area of violent altitude of fanatics, as assumptions of research. Different theories in the area of life and society and cognitive society are presented in this regard. In Iran, the type and guilty of this, violence is not, comparable to that of the countries, of the world. However, it is not denied and as a deviate is some cases it takes a criminal color. The present study was conducted on one the methodology of the library and the media combined and integrated among 386 spectators and supports of Esteghlal and Perspolis teams.
The findings show that the reasons for violence between, spectators go back to sociological and psychological, issues.
Issues such as age, income, leisure time, adaptation of the goals and control and supervision of transportation vehicles and facilities of the stadium along with the views of Clarck and Robert Merton and the special features of the Iranian community can be combined as well as in dependent in the criminology of violence among football fans in Iran. The level of family control, the economic and social base has a significant negative effect and the history of fights, strife, failure and smoking and the criminal record between friends and relatives and criminal record and collective and group depart true, has a positive and significant impact on the violence of the football spectators of the Esteghlal and Perspolis teams of violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminology
  • Violence
  • Football Fans
  • Vandalism

الف. منابع فارسی

آریان‌پور، عباس، منوچهر آریان‌پور. فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی. تهران: نشر جهان رایانه، 1393.
آتشی، محمد. «خاستگاه اجتماعی افراد دستگیرشده متعاقب بازی‌های فوتبال در تهران». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1383.
آقایی، مجید. مکاتب کیفری. تهران: انتشارات خرسندی، 1372.
آرنسون، آلبرت. روان‌شناسی اجتماعی. ویرایش دوم. ترجمه محمدحسن فرجاد. تهران: نشر رشد، 1369.
آرنسون، الیوت. روان‌شناسی اجتماعی. ترجمه حسین شکرکن. تهران: انتشارات رشد، 1369.
احمدی، حبیب. جامعه‌شناسی انحرافات. ویرایش سوم. تهران: انتشارات سمت، 1384.
بی ویلیامز، فرانک، دی میک شین، و ماری لین. نظریه‌های جرم‌شناسی. ترجمه حمیدرضا ملک محمدی. تهران: نشر میزان، 1386.
رحمتی، محمدمهدی. «بررسی جامعه‌شناختی خشونت تماشاگران فوتبال». فصل‌نامه المپیک یازدهم (4) (1382): 52-34.
ریچارد، بری. روان‌کاوی فرهنگ عامه. ترجمه حسین پاینده. تهران: نشر طرح نو، 1382.
صادقی، سالار. «بررسی حقوقی و جرم‌شناختی جرایم ناشی از نفرت». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تبریز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تبریز، 1395.
صدیق سروستانی، رحمت‌الله. «تخلیه منفعل یا تزریق فعال هیجان». دانشنامه علوم اجتماعی 19 (1381): 89-64.
طاهری، محمدعلی. خشونت ساختاری و فرایند عدالت کیفری. تهران: نشر محراب فکر، 1385.
عنبری، موسی. بررسی علل خشونت‌گرایی در میان تماشاگران فوتبال. تهران: معاونت اجتماعی ارشاد ناجا، 1381.
کی‌نیا، مهدی. مبانی جرم‌شناسی. جلد 8. ویرایش دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1386.
لوئیس. رمان. «خشونت تماشاگران و معضل اجتماعی در آمریکا». ترجمه علی هداوند. مجله رشد و یادگیری حرکتی ـ ورزشی 3 (زمستان 1388): 142-117.
محسنی تبریزی، علیرضا. وندالیسم. ویرایش دوم. تهران: انتشارات آل، 1383.
میرخلیلی، سید محمود. «خشونت و مجازات». مجله کتاب نقد 15 و 14 (1379): 153-124.
نادریان جهرمی، مسعود. مبانی جامعه‌شناسی ورزش. ویرایش سوم. اصفهان: نشر هنرهای زیبا، 1384.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین. «دوران گذر خشونت و امنیت عمومی». مجله امنیت 11-12 (1379): 59-28.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، حمید هاشم بیگی. دانشنامه جرم‌شناسی. ویرایش پنجم. تهران: نشر گنج دانش، 1390.
نوربها، رضا. زمینه جرم‌شناسی. تهران: نشر گنج دانش، 1383.
ویلیامز، جان، اریک دانینگ و پاتریک مورفی. کندوکاوی در پدیده اوباشگری در فوتبال. ویرایش دوم. ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز، 1379.
ب. منابع انگلیسی
Clark, J. Football and Working Class Fan. London: Penguin, 1980.
Dunning, Eric, The Roots of Football Hooliganism. London: Penguin, 2002.
Dunning, Erick. Sport in Civilizing Process. London: Penguin, 1993.
Giling, Daniel. Crime Prevention. London: Penguin, 2005.
Taylor, I. Classviolence, and, Sport. Torento University of Torento Prees: Penguin, 1982.