رابطه حاشیه‌نشینی با ارتکاب جرم در شهر کرمانشاه (مورد مطالعه: منطقه حاشیه‌نشین دولت‌آباد کرمانشاه در سال 1393)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

حاشیه‌نشینی، بخشی از توسعه شهری است که بدون برنامه‌ریزی و کنترل مقررات شهرسازی توسط اقشار کم‌درآمد و مهاجران روستایی ایجاد می‌شود. نرخ جرایم به علت تراکم بالای جمعیت، فقر فزاینده، شکستگی ساختارها و ایجاد گسست اجتماعی و رهایی افراد از فشار افکار عمومی و کنترل رسمی، بالا ارزیابی می‌شود.
این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی با استفاده از پرسش‌نامه بوده و هدف از انجام آن بررسی رابطه حاشیه‌نشینی با جرم است. حجم نمونه در این پژوهش برابر با 171 نفر از ساکنین محله حاشیه‌ای دولت‌آباد شهر کرمانشاه است. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شده و پایایی پرسش‌نامه به روش آزمون آلفای کرونباخ برابر 83/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس ماهیت داده‌ها و شیوه بیان فرضیات در قالب آزمون‌های تی تک نمونه‌ای و آزمون ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهند ارتباط معناداری بین حاشیه‌نشینی و جرم وجود دارد و میانگین نابسامانی خانواده، محل سکونت و توجیه اعمال مجرمانه بالا و سطح اعتقاد به هنجارها پایین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Marginalization’s Impact of Crime (Marginalization Districts of Dowlat Abad in the Kermanshah)

نویسندگان [English]

  • Dr. Tahmoores Bashirie 1
  • Mohammad Saeed Mozafari 2
1 The Faculty Member of Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 MA in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Iran
چکیده [English]

Marginalization is a part of a city development forming by low income citizens and rural migrants without planning, control and observation of regulations. The rate of crime in such districts seems high. The cause of that seems to be some factors including the high rate of population, increasing poverty, the high rate of poverty, social break down and structure failure as well as releasing from social control and public opinion.
The present research is an applied type and the material employed is a thesis questionnaire. The purpose of this essay is to find the correlation between marginalization and crime. For obtaining this goal 171 samples from Dowlat Abad of Kermanshah have been studied.
The stability of results has been checked by Alpha Cronbach test and verified. Data analyzing has been done by Titik test and Pearson assessments. The findings suggest a correlation between marginalization and crime. The family and residency confusion, in addition are high in this district and the belief to society’s norms and justifying are high, as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marginalization
  • Justifying Crimes
  • Disturbance

فهرست منابع

احمدیان، محمدعلی. «حاشیه‌نشینی، ریشه‌ها و راه‌حل‌ها‏». مجله اندیشه حوزه‏ 43 و 44 (1382): 95-79.
افتخاری‌راد، زهرا. «چهره‌نمایی از بافت‌های اسکان غیر رسمی و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن». مقاله ارائه‌شده در سمینار سمپوزیوم حاشیه‌نشینی و اسکان، تهران، 16 اسفند 1380.
بیک‌زاده شکویی، حسین. «حاشیه‌نشینان شهر تبریز». مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی دانشگاه تبریز 8 (1355): 83-61.
پاپلی یزدی، محمدحسین.نظریه‌های شهر و پیرامون. تهران: سمت، 1392.
پیران، پرویز. «شهرنشینی شتابان و ناهمگون». مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی 18 (1367): 35-32.
جمالی، فیروز. «مهاجرت، شهرها و سازگاری مهاجران». نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز182 (1381): 70-61.
خاتم اعظم، کمال اطهاری. مدیریت یکپارچه و حل مسئله اسکان غیر رسمی. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، 1386.
دهقان، علیرضا. «بررسی وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی آلونک‌نشینان». طرح پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس 19 (1368):50-33.
رضایی، سلیمان. «تحولات شهر و شهرنشینی در کرمانشاه با تأکید بر حاشیه‌نشینی». طرح پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی28 (1374):60-47.
رفیع‌پور، فرامرز. توسعه و تضاد. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، شرکت سهامی انتشار، 1376.
زاهد زاهدانی، سید سعید. «حاشیه‌نشینی». نشر دانشگاه شیراز21 (1369): 24-17.
زنجانی، حبیب‌اله. «جمعیت تهران و آینده آن». روزنامه اطلاعات،16 فروردین 1372.
زنجانی، حبیب‌اله. مهاجرت. تهران: انتشارات سمت، 1371.
سروری، سعید. «بررسی علل رشد حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی در شهرستان مشهد». پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 1376.
شکوهی، حسین. جغرافیای اجتماعی شهرها. تهران: انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی، 1365.
شیخاوندی، داور. «حاشیه‌نشینی 2». انجمن جامعه‌شناسی آموزش و پرورش98 (1382): 22-21.
صالحی امیری، سید رضا، و زهرا خدایی. حاشیه‌نشینی و اسکان غیر رسمی. تهران: نشر ققنوس، 1392.
صرافی، مظفر. «امید و ناامیدی در سکونتگاه‌های غیررسمی». فصلنامه رفاه اجتماعی 26 (1386): 18-11.
صرافی، مظفر. «به سوی نظریه‌ای برای ساماندهی اسکان غیر رسمی». مجله سازمان عمران و بهسازی شهری 8 (1381): 22-17.
عابدین درکوش، سعید. درآمدی بر اقتصاد شهری. ویراستار آذرمیدخت جلیل‌نیا. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1382.
علومی یزدی، محمدتقی. «مقایسه نگرش‌های نوجوانان بزهکار با نوجوانان سازگار در استان یزد». مجله کاوش‌نامه زبان و ادبیات فارسی 5 و 6 (1382): 169-161.
مثنوی، عطاءالله. «حاشیه‌نشینی یک معضل اجتماعی». مقاله ارائه‌شده در همایش حاشیه‌نشینی و اسکان غیر رسمی، تهران، دوم شهریور 1380.
محسنی، رضاعلی. «مطالعه و بررسی مناطق حاشیه‌نشین گرگان و شیوه‌های توانمندسازی آن». شهرداری گرگان و استانداری گلستان 6 (1387): 20-17.
نقدی، اسداله. حاشیه‌نشینی و اسکان غیر رسمی. تهران: انتشارات فن‌آوران ـ مهرازان، 1386.
هادی‌زاده، مریم. حاشیه‌نشینی و راهکارهای ساماندهی آن در جهان، نشر تیهو، 1382.