کاربست جرم‌شناسی فرهنگی در تحلیلِ بزهکاری کودکان و نوجوانان با تکیه بر مفاهیمِ کارناوال، آدرنالین و زندگی دوم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دوره دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه

چکیده

جرم‌شناسی فرهنگی به عنوان رویکرد نظریِ متمرکز بر مطالعة بافت فرهنگیِ جرم و بزهکاری، محصول دهه 1990 میلادی است. این جرم‌شناسی که به اعتبار برخورداری از روش‌شناسی کیفی، در نقطه مقابل جرم‌شناسی‌های سنّتی و کمّی قرار می‌گیرد، در راستای مفهوم‌سازی پدیده‌هایِ بزهکارانه و کژروانه، توجّه ویژه‌ای به تمامی عناصر فرهنگیِ پویا در بیرون و درون بزهکار داشته و از این رو، سعی در درک همدلانه و فهم عمیقِ احساسات، هیجانات، لذّات و وجدی دارد که ارتکاب برخی جرایم و بزه‌ها برای مرتکبانشان به همراه دارند. تمرکز ماهوی بر این عوامل و بهره‌مندی از روش قوم‌شناسی، سبب گردیده تا مسیر تحلیلیِ جرم‌شناسی فرهنگی در حوزه بزهکاری کودکان و نوجوانان در دنیای متکثّر و پست‌مدرن معاصر، کارآمد و قابل پیاده‌سازی باشد. در این میان، «کارناوال»، «آدرنالین» و «زندگی دوم» به عنوانِ مفاهیمی استعاری، ابزاری بی‌بدیل و از نقاط ثقلی‌اند که مطالعات این جرم‌شناسی متفاوت و مدرن بر مدار آنها انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Cultural Criminology in Analysis Minor and Juvenile Delinquency by Relay on Carnival, Adrenaline and Second Life Concepts

نویسنده [English]

  • Dr. Sara Aghaei
Ph.D. in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Cultural criminology as a theoretical approach focused on cultural context of crime and delinquency is a product of the 1990s. This criminology because of qualitative methodology is at the opposite point of quantitative criminology and in the direction of conceptualization of criminal phenomena has special attention to dynamic cultural elements in and out of offender therefore trying to understand empathy and deep understanding of emotions, excitements, enjoys and ecstasy related to some of crimes. Focus on this factors and use from ethnography has caused analytical route of cultural criminology efficient and feasible in field of juvenile delinquency in the postmodernism world. Carnival in the form of metaphorical conception to be referred to offenders’ second life is an unmatched tool for study in this modern criminology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carnival
  • Cultural Criminology
  • Adrenaline
  • Excitement
  • Second Life
الف. منابع فارسی
استوت، برایان، جو ییتس و برایان ویلیامز. جرم‌شناسی کاربردی. ترجمه حمیدرضا ملک‌محمّدی. تهران: نشر میزان، 1393.
انجمن جامعه‌شناسی ایران. مجموعه مقالات، آسیب‌های اجتماعی ایران. تهران: نشر آگه، 1390.
پی. ویلیامز، فرانکلین، ماری‌لین مک‌شین دی. نظریه‌های جرم‌شناسی. ترجمه حمیدرضا ملک‌محمّدی‌. تهران: نشر میزان، 1388.
پیکا، ژرژ. جرم­شناسی. ترجمه علی‌حسین نجفی ابرند­آبادی. تهران: نشر میزان، 1393.
خواجه‌نوری، یاسمن. جهانی شدن حقوق کیفری اطفال بزهکار. تهران: نشر میزان، 1396.
ذکایی، محمّدسعید. «تحوّل الگوی گذراندن فراغت در جوامع غربی و ایران». مجله رشد آموزش علوم اجتماعی دوره دهم 4 (1396): 35-30.
ذکایی، محمّدسعید. «فضاهای فراغتی شهری و زنانگی‌های جدید». مجله علوم اجتماعی (علّامه طباطبایی) 73 (1395): 91-62.
ذکایی، محمّدسعید. «مصرف و سبک زندگی: رویکردها، مسائل و آسیب‌ها». نشریه رسانه سال 23 (3) (1391): 34-5.
ذکایی، محمّد‌سعید. «جرم‌شناسی فرهنگی و مسئله جوانان». مجله جامعه‌شناسی ایران 13 (1391): 83-58.
سلیمی، علی، محمد داوری. جامعه‌شناسی کج‌روی. تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.
سی‌گل، لاری.جی. جرم‌شناسی. ترجمة یاشار سیف‌اللهی. تهران: نشر دفتر تحقیقات کاربردی ناجا، 1385.
شیری، عباس. تقریرات درس جرم‌شناسی در دورة دکترای حقوق جزا و جرم­شناسی: جرم‌شناسی فرهنگی. تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1392.
صادق‌نیا، مریم. مسؤولیّت کیفری طفل در آیینه قانون و فقه. قم: انتشارات دارالنشر اسلام، 1393.
صلاحی، جاوید. بزهکاری اطفال و نوجوانان. تهران: نشر میزان، 1388.
طه، فریده. بررسی کنگره‌های پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متّحد (کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزهکاری). تهران: نشر میزان، 1390.
فرانس، آلن، و راس هامل. پیشگیری رشدمدار از جرم. مترجمان باقر شاملو و مهدی مقیمی. تهران: نشر میزان، 1393.
فرجیها، محمد، فرهاد الله‌وردی. «رویکرد جرم‌شناسی فرهنگی به تغییر الگوی مصرف مواد مخّدر در میان جوانان». مجله آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی 7 (1393): 106-83.
گیدنز، آنتونی. گزیدة جامعه‌شناسی: ویژه دوره کارشناسی. ترجمه حسن چاوشیان. تهران: نشر نی، 1391.
الله‌وردی، فرهاد. «رویکرد جرم‌شناسی فرهنگی به عدالت کیفری جوانان». رساله دکترای حقوق جزا و جرم­شناسی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، 1393.
معظّمی، شهلا. بزهکاری کودکان و نوجوانان. تهران: نشر دادگستر، 1392.
مگوایر، مایک و راد مورگان، و رابرت رینر. دانشنامه جرم‌شناسی آکسفورد. ترجمه حمیدرضا ملک محمّدی. تهران: نشر میزان، 1389.
مور، استفان. مروری بر جامعه‌شناسی. ترجمه سوسن اردبیلی. تهران: نشر میزان، 1386.
مهدوی، محمود. پیشگیری از جرم (پیشگیری رشدمدار). تهران: انتشارات سمت، 1391.
مهرا، نسرین. عدالت کیفری کودکان و نوجوانان. تهران: نشر میزان، 1390.
نجفی‌ابرندآبادی، علی‌حسین. دیباچه بر پژوهشی در مبانی پیشگیری اجتماعی رشدمدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان. تألیف محمود رجبی‌پور، 17-13. تهران: نشر میزان، 1391.
نجفی ­توانا، علی. جرم‌شناسی. تهران: نشر آموزش و سنجش، 1385.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، حمید هاشم‌بیگی. دانشنامه جرم‌شناسی. تهران: انتشارات گنج‌دانش، 1390.
نیاز­پور، امیرحسن. حقوق کیفری کودکان و نوجوانان. تهران: نشر میزان،1396.
والک لیت، ساندرا. شناخت جرم‌شناسی. ترجمه حمیدرضا ملک‌محمّدی. تهران: نشر میزان، 1386.
وایت، راب، و فیونا هینز. جرم و جرم‌شناسی. تهران: انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1383.
ب. منابع لاتین
Bakhtin, Mikhail. Rabelais and his World. Bloomington, USA,: Indiana University Press, 1984.
Bandrillard, J. “The Ecstasy of Communication.” In Postmodernism, Culture. London, UK: Pluto Press, 1985.
C.Walsh, Brandon, and David P. Frrington. Prevention Crime (What Work for Children, Offenders, Victims and Places). New York, USA: Springer, 2006.
D. McShane, Marilyn., Frank. P. Williams. Criminological Theory. Sixth Ed. New Jersey, USA: Pearson Education, 2014.
Ferrell, Jeff, and Keith Hayward, and Jock Young. Cultural Criminology. Reviewed by Dr. Matt Long. New York, USA: Nottingham Trent University, SAGE Publication, 2008.
Ferrell, Jeff, Keith Hayward, Wayne Morrison and Mike Presdee, Cultural Criminology Unleashed. First Published. London, UK: Glasshouse Press, 2004.
Ferrell, Jeff. “Culture, Crime and Cultural Criminology.Journal of Criminal Justice and Popular Crime, USA 8 (1995): 25-41.
Ferrell, Jeff. Cultural Criminology, 21 Century Criminology. Vol. 1. London, UK: CSAGE Publication, 2009.   
Ferrell, Jeff. Cultural Criminology, Annual Review of Sociology. Vol. 25. Flagstaff, Arizona, USA: Department of Criminal Justice, Northern Arizona University, 1999.
Ferrell, Jeff. Cultural Criminology, Miller, J. Mitchell, 21 Century Criminology (A Reference Handbook). Vol. 1. London, UK: SAGE Publication, 2009.
Hayward, Keith, and Jock Young. “Cultural Criminology: Some Notes on the Script.” Special Edition of the International Journal Theoretical Criminology 8(3) (2005): 18-25.
Hayward, Keith, and Mike Presdee. Framing Crime; Cultural Criminology and the Image. First Published. New York, USA: Routledge, 2010.
Hayward, Keith. Five Spaces of Cultural Criminology. London, UK: University Press on behalf of Crime and Justice Studies (ISTD), 2012.
Junger- Tas, Josine. International Handbook of Juvenile Justice. New York, USA: Springer, 2008.
Miller, J.Mitchell. 21 Century Criminology. Vol. 1, 2. London, UK: SAGE Publication, 2009.
O. White, Susan. Handbook of Youth and Justice. New York, USA: Springer, 2001.
O'Brien, Martin, and Majid Yar. Criminology: The Key Concepts. First Published. New York, USA: Routledge, 2008.
O'Brien, Martin. “What is Cultural about Cultural Criminology?.The British Journal of Criminology (Oxford Journals) First Published Online (2005): 568-600.
P. Farrington, David, and Alex R, Piquero. Offending from Childhood to Late Middle Age (Recent Result from The Cambridge Study in Delinquent Development). London: Springer Briefs in Criminology, 2013.
Presdee, Mike. Cultural Criminology and the Carnival of the Crime. First Published. London, UK: Routledge, 2000.
Spencer, Oatey. Cultural Speaking: Culture, Communication and Politeness Theory. London, UK: SAGE Publication, 2008.
Young, Jock. The Exclusive Society. CA, USA: Sage Published, 1999.