پیشگیری از انتقال عواید ناشی از جرایم سازمان‌یافته در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق واحد علوم و تحقیقات تهران تهران ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه جرایم با توجه به شیوه‌های ارتکابِ آنها شکل نوینی به خود گرفته‌اند. از جملة این مواردِ تغییر نحوة ارتکابِ جرم، ارتکاب به صورت گروهی و سازمان‌دهی‌شده می‌باشد. مجرمان سازمان‌یافته با فعالیت‌های گستردة خود نه‌تنها منافع مالی زیادی را کسب می‌نمایند بلکه فعالیت مجرمانة آنها، قدرت اثربخشی بر سایر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به آنان اعطاء می‌نماید. از این‌رو یکی از دغدغه‌های متولیانِ حفظِ امنیت در جامعه علاوه‌بر به‌کارگیری تدابیر سرکوبگرانه و بازپروری عادلانة بزهکاران، توسل به اقدامات پیشگیرانة وضعی و اجتماعی است تا با سخت‌تر نمودن فرایند ارتکاب و مراحل پس از آن، به ویژه جلوگیری از انتقال عواید ناشی از این جرایم از گسترش آنها در جوامع جلوگیری شود.
از همین رو، بعضی از اسناد بین‌المللیِ مرتبط با این نوع جرایم از جمله کنوانسیون مریدا و پالرمو برخی اقدامات پیشگیرانة کنشی و واکنشی را طرح نموده‌اند و تدابیر و اقداماتی را برای مقابلة مؤثر با انتقال عواید ناشی از این نوع جرایم در سطح ملی و فراملی پیش‌بینی و ارائه کرده‌اند.
بر همین اساس، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از راهکارهای ارائه‌شده در کنوانسیون‌های مزبور مبادرت به وضع اقدامات پیشگیرانه در برخی از قوانین از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و قانون مبارزه با پول‌شویی نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevention of Transmitting Incomes of Organized Crimes in Iran's Criminal Law and International Documents

نویسندگان [English]

  • yaser gholamnejad 1
  • Dr. Mohammad Ali Mahdavi Sabet 2
1 law
2 Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, offences have had new forms with due attention to methods of their commission. Amongst them, it can be mentioned to changing method of commission of an offence, whether in a group or in an organized way. The organized offenders not only gain many financial advantages by their widespread activities, but also by their criminal activities, they attain power of effect on other economic, social and politic sections. Therefore, today one of the disturbances of administrators, who preserve security in society, is to resort to a set of social and situational preventive actions as well as punishing plans and equitably corrective training for guilties, until with making harder commission of offence process and its next steps, specifically preventing transmitting incomes of these crimes, we can prevent spreading them in societies.
Therefore, some international documents related to these kinds of crimes such as Merida and Palermo conventions have introduced some actional and reactional activities and they have suggested some plans in order to effectively confront with transmitting incomes of these kinds of crimes at national and international levels.
So, the state of Islamic Republic of Iran also has attempted to deduct preventive actions in some conventions such as Promoting Ministerial Health and Conflicting Corruption Convention, Conflicting Money Laundering Convention with due attention to international documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organized Crimes
  • Incomes of Crimes
  • Crimes
  • International Documents
الف. منابع فارسی
آقامحمدی، منصور. «همکاری دولت‌ها برای بازگرداندن اموال ناشی از فساد در چارچوب کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد». رساله دکترا، تهران: دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی، 1392.
ابراهیمی، شهرام. جرم‌شناسی پیشگیری. تهران: نشر میزان، 1393.
اصلانی، پروانه. «درآمدی بر پول‌شویی». فصلنامه مطالعاتی راهبرد 30 (1382): 306-292.
بارانی، محمد. پیشگیری از جرایم جهانی تعهد بین‌المللی دولت‌ها. تهران: نشر میزان، 1393.
باقرزاده، احمد.‌ پول‌شویی در حقوق ایران، انگلستان و اسناد بین‌المللی. تهران: نشر میزان، 1388.
بولوکس، آدام. س. و گراهام فارل. جرم سازمان‌یافته و قاچاق مواد مخدر. ترجمه مهرداد رایجیان اصلی. تهران: انتشارات روزنامه رسمی، 1379.
توسلی‌زاده، توران. پیشگیری از جرایم اقتصادی. تهران: انتشارات جنگل، 1392.
حسینی‌نژاد، حسین‌قلی. حقوق کیفری بین‌المللی. تهران: نشر میزان، 1373.
دهخدا، علی‌اکبر. لغت‌نامه. جلد 5. تهران: انتشارات دانشگاه، 1277.
دیهیم، علیرضا. درآمدی بر حقوق کیفری بین‌الملل. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1380.
سلیمی، صادق. جنایات سازمان‌یافته فراملی. تهران: انتشارات جنگل، 1391.
صفاری، علی. توجیه یا دلیل‌آوری مجازات، مقاله‌ای در جرم‌شناسی و کیفرشناسی. تهران: انتشارات جنگل، 1391.
گراهام، جان. «تأثیر مداخله‌های زودهنگام روان‌شناختی ـ اجتماعی در پیشگیری از بزهکاری». ترجمة یاسمن خواجه‌نوری. مجله حقوقی دادگستری 48 و 49 (1383): 330-307.
محمدنسل، غلامرضا. کلیات پیشگیری از جرم. تهران: نشر میزان، 1393.
معظمی، شهلا. جرم سازمان‌یافته و راهکارهای جهانی مقابله با آن. تهران: نشر دادگستر، 1384.
میرمحمد صادقی، حسین. حقوق جزای بین‌الملل، مجموعه مقالات. تهران: نشر میزان، 1377.
میرمحمدصادقی، حسین. «پاک‌نمایی یا تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم». مجموعه مقالات همایش بین‌المللی علمی ـ کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر. مجله دیدگاه‌های حقوق قضایی 21 و 22 (1380): 170-145.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین. «پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی». مجله تحقیقات حقوقی 25 و 26 (1378): 150-129.
ب. منابع لاتین
A.Martin, Elizabeth and Jonathan Law. Oxford Dictionary of Law. Sixth Ed. Oxford: Oxford, 2006.
Cyrille, Fijnaut. Policing International Organized Crime in the European Union, the Containment of Transnational Organized Crime. Laiden: Brill/Nijhoff, 2002.
Gassin, R. Criminalogie. Paris: Dalloz, 2011.
Greenburg, Theodore, Linda M.Samuel, Wingate Grant and Larissa Gray. Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide to Non-Conviction Based Asset Forefeiture. Washington DC: The World Bank, 2009.
James B, Jacobs. Preventing Organized Crime, the Containment of Transnational Organized Crime. Netherland: Kluwer Law and Taxation Pub, 2002.
Jiily, Thomas. “La Prevention Enter Tradition et Innovation, le cas Allemande.Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique 1 (2003): 85-102.
Mc Conville, Molley. “A Global War on Drugs.American Criminal Law Review 1 (2000): 75-102.