بررسی جرم‌شناختی عوامل بین‌المللی مؤثر بر ارتکاب جنایات علیه بشریت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، مرکزی، ایران.

چکیده

 جنایات علیه بشریت اعمالی خطرناک و غیرانسانی هستند که به‌عنوان بخشی از یک تهاجم گسترده یا سازمان‌یافته، علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب می‌یابند. به لحاظ پیامدهای ناگوار این جنایات شناخت علل و عوامل ارتکاب آنها ضروری می‌باشد زیرا بدون فهم علل و عوامل ارتکاب چنین جنایاتی و متعاقب آن پیشگیری مؤثر، تکرار آنها احتمالاً در آینده افزایش می‌یابد. به‌این‌ترتیب بررسی علل و عوامل ارتکاب جنایات علیه بشریت می‌تواند کمک مؤثری برای عدالت کیفری در مقابله آگاهانه با آنها و نیز دستیابی به یک سیاست جنایی مؤثر در پیشگیری از این‌گونه جنایات باشد. بر همین اساس در این مقاله عوامل بین‌المللی مؤثر بر ارتکاب جنایات علیه بشریت موردِبررسی قرار گرفته است. از عوامل بین‌المللی، بررسی نقش سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های خارجی در پدیدآیی این جنایات است که به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Criminological Study of the Effective International Factors on Committing Crimes against Humanity

نویسنده [English]

  • Samira Golkhandan
Assistant Professor in Criminal Law and Criminology, Azad University, Khomein, Markazi, Iran.
چکیده [English]

The crimes against humanity are dangerous and inhuman. These crimes are committed as a widespread or systematic invasion against civilians. As for the horrible consequences of such crimes, every society should inevitably get aware of the past events and the conditions in which they occurred to prevent their reoccurrence in the future. In the other words, if we try to stop such destructive measures against human beings, we should recognize their causal factors and the roots thereof. Therefore, this article deals with the international factors resulting in such crimes. Among international factors speaking, the roles of the international organizations and foreign governments are important in the emergence of these crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crimes against Humanity
  • Criminological Factors
  • Criminology
  • Crime Prevention
  • International Justice
فهرست منابع
الف. منابع فارسی
احمدی نوحدانی، سیروس. امنیت و دموکراسی در کنگو دموکراتیک: بررسی نقش نهادهای نظامی در برقراری صلح. چاپ اول. تهران: نشر نی، 1387.
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی.
ایلی باگیزا، اماکولی. ماندم تا روایت کنم (یافتن خدا در بحبوحة کشتارجمعی رواندا). چاپ دوم. ترجمه نادره میرمحمدعلی. تهران: انتشارات راستین، 1389.
پیشوایی، مهدی. «ریشه‌ها و ابعاد نسل‌کشی صرب‌ها در کوزوو». مکتب اسلام 2 (1378): 7-5.
رابرتسون، جفری. جنایات علیه بشریت. چاپ سوم. ترجمه گروه پژوهشی ترجمه دانشگاه علوم اسلامی رضوی. مشهد: نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1392.
سردارنیا، خلیل‌الله. «عراق، استمرار خشونت و رؤیای دموکراسی: یک تحلیل چندسطحی». مجله راهبرد 63 (1391): 36-7.
سن، آمارتیا. هویت و خشونت: توهم تقدیر. چاپ اول. ترجمه فریدون مجلسی. تهران: انتشارات آشیان، 1388.
شریفیان، جمشید. «سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه». سیاست خارجی 80 (1385): 930-913.
فرانسیون، ژاک. «جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت»در حقوق بین‌الملل کیفری (گزیده مقالات 1)، نوشته محمدعلی اردبیلی، 194-155. تهران: میزان، 1387.
فیوضی، رضا. حقوق بین‌المللی کیفری. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1386.
کیتی شیایزری، کریانگ ساک. حقوق بین‌المللی کیفری. چاپ اول. ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی. تهران: انتشارات سمت، 1383.
گوتمان، روی. شاهدی بر نسل‌کشی. چاپ اول. ترجمه محمود حدادی. تهران: انتشارات اطلاعات، 1373.
منشور ملل متحد.
میرجلیلی، سیّد حسین. «بحران هویت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول». مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی 101 و 102 (1374): 101-94.
میرمحمدصادقی، حسین. دادگاه کیفری بین‌المللی. چاپ هفتم، تهران: انتشارات دادگستر، 1393.
ناصرزاده، هوشنگ. اعلامیه‌های حقوق بشر. تهران: نشر ماجد، 1372.
یغماییان، بهزاد. «نقد سیاست‌های توسعه بانک جهانی». مجله بررسی‌های بازرگانی 137 (1377): 90-90.
ب. منابع انگلیسی
Anderson, Tim. The Dirty War on Syria: Washington, Regime Change and Resistance. California: Global Research Publishers, 2016.
Fredrics, David, and Jessica Friedrichs. “The World Bank and Crimes of Globalization: A Case Study.” Social Justice 29(1-2) (2002): 13-36.
Hillan, Robert. “A Theoretical Perspective on the American Tragedy.” Social Science Research 13 (2007): 168-184.
Moser, Caroline, and Fiona Clark. Gender Analysis of Genocide in Rwanda. First Ed. London: Zed Books, 2001.
Rothe, Dawn L, Christopher Mullins, and Kent Sandstorm. “The Rwanda’s Genocide: International Finance Policies and Human Rights.” Social Justice 35(3) (2008-09): 66-86.
Rothe, Dawn L. “Toward a Criminology of International Criminal Law: An Integrated Theory of International Criminal Violation.” International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice 33(1) (2009): 1-36.
Smeulers, Alette, and Hoex Lotte. “Studing the Microdynamics of the Rwanda Genocide.” BRIT. J. Criminal 50 (2010): 435-454.
Stuab, Ervin. “The Origins and Prevention of Genocide, Mass Killing, and other Collective Violence.” Journal of Peace Psychology 5(4) (1999): 303-335.
Valentino, Benjamin. Final Solutions: Mass Killing and Genocide in the 20th Century. New York: Cornell University Press, 2004.
Waller, James. “Perpetrators of Genocide: An Explanatory Model of Extraordinary Human Evil.” Journal of Hate Studies 1(1) (2002): 5-22.
Waller, James. The Ordinariness of Extraordinary Evil: The Making of Perpetrators of Genocide and Mass Killing, Collective Violence and International Criminal Justice, an Interdisciplinary Approach. edited by Alette Smeulers. Antwerp: Oxford, Portland, 2010.