دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، تیر 1398، صفحه 1-241