دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، شهریور 1402، صفحه 1-394