تحلیل محتوای سریال تلویزیونی کیمیا از منظر خشونت خانوادگی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

چکیده

سریال‌های تلویزیونی از عوامل تعیین‌کننده در عرصه گفتمان‌سازی تربیتی و حقوقی در جامعه بوده و پیوندی عمیق با سیاست‌گذاری برای مقابله با انحرافات اجتماعی دارند، فیلمنامه و دیالوگ‌های یک سریال ممکن است جرم‌ساز و یا زمینه‌ساز کاهش آن باشند، این واقعیت معرف همان کارکرد دوگانه رسانه‌هاست که هم می‌توانند به فرهنگ‌سازی بازدارنده و پیشگیری از آسیب‌هایی نظیر خشونت خانوادگی کمک کنند و هم ممکن است از عوامل رخداد و ازدیاد آن در جامعه باشند.
تحلیل گفتمان سریال‌ها روشی مطلوب برای تحصیل فهمی صحیح نسبت به سطح خشونت‌زایی یا خشونت‌زدایی فعالیت‌های رسانه‌ای است. در این مقاله با روش کیفی این هدف دنبال شده است که موارد مشهود نمایش خشونت خانوادگی در متن سریال اجتماعی کیمیا برجسته گردد، در این سریال شصت مورد خشونت خانوادگی مشاهده شد که شاخص خشونت کلامی با 36 مورد بیشترین نرخ فراوانی را به خود اختصاص داده است.
همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که در این سریال زمینه‌های بروز خشونت خانوادگی با تحقیقات آماری مختلف که دراین‌زمینه انجام شده، مطابقت دارد و گفتمان شخصیت‌ها خواسته یا ناخواسته برگرفته از نظریه‌های زمینه فرهنگی، منابع، کنترل و یادگیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Content of Kimia TV Serials from the Perspective of Family Violence

نویسندگان [English]

  • Rabeae Nazarpour Hamedani 1
  • Batoul Pakzad 2
1 Ph.D. Student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

TV series are the determinant factors in the field of educational and legal discourse in society and the deep linkage with policy to deal with social deviations, script and dialogues may be a serial. The fact that it is the same as the dual function of the media can also be the cause of the crime or the underlying cause of its decline preventing cultural development and preventing harm, such as family violence, may also help the factors of its occurrence and its expansion in society.
Serial discourse analysis is a desirable way of studying the correct understanding of the level of violence. Dedication of media activities. In this paper, the qualitative method of this objective has been followed, which is evident screening of family violence is highlighted in the Kimia Social Series, in the series 36 violent.
Families were found to have the highest rate of verbal violence with 60 cases.
Also, the findings indicate that the series of cases of domestic violence with which research different statistics have been done in this field and the discourse of characters has been sought or unwanted, from theories of cultural background, resources, control and capture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Violence
  • Media
  • Kimia Series

فهرست منابع

الف. منابع فارسی
اعزازی، شهلا. خشونت خانوادگی زنان کتک‌خورده. تهران: سالی، 1383.
باندورا، آلبرت. نظریه‌های یادگیری. ترجمه فرهاد ماهر. شیراز: راهگشا، 1372.
پیش‌نویس اولیه سند راهبردی حمایت‌های روانی ـ اجتماعی از قربانیان خشونت.
رفیعی‌فر، شهرام. برنامه مداخلات چندبخشی برای پیشگیری و کنترل خشونت خانگی در کشور. تهران: انتشارات معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۸۶.
ساروخانی، باقر. روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. جلد اول (اصول و مبانی). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1383.
سند سیاست توسعه ایمنی و پیشگیری از خشونت خانوادگی.
صادقی فسایی، سهیلا، آتنا کامل قالیباف. «فرهنگ خشونت خانگی علیه زنان با تأکید بر نقش پلیس در کاهش آن». فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات 26 (1390): 90-85.
فوکو، میشل. دانش و قدرت. ترجمة محمد ضمیران. تهران: هرمس، 1378.
قاضی طباطبایی، محمود، علیرضا محسنی تبریزی. بررسی پدیده خشونت علیه زنان در 28 استان کشور. تهران: انتشارات وزارت کشور، 1383.
کار، مهرانگیز. پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران. تهران: روشنگران و مطالعات زنان، 1380.
ناصربخت، محمدحسین. «حضور خشونت در تئاتر ایران». فصلنامه تئاتر 42 (1387): 10-1.
ناصری، حسین. «راهنمای برنامه‌های آموزش مهارت زندگی». تهیه‌شده توسط سازمان بهزیستی کشور، بی‌تا.
یزدخواستی، بهجت، حامد شیری. «ارزش‌های پدرسالاری و خشونت علیه زنان». فصلنامه مطالعات زنان 3 (۱۳۸۸): 79-55.
ب. منابع خارجی
Anderson, Craig A., Brad J. Bushman. “Effects of Violent Video Games on Aggressive Behaviors, Aggression Cognition.” Psychol Sci 12 (2008): 353.
Braithwaite, John. “Charles Tittle's Control Balance and Criminological Theory.” Theoretical Criminology 1(1) (2002).
Ganlery A.L., and Susan Schechter. Domestic Violence: A National Curriculum for Family Preservation Practitioners. San Francisco, CA: Family Violence Prevention Fund, 1995.
Gerbner, George. Violence and Terror in the Mass Media.Paris: Unesco, 1999.
Hoffman, Kristi L. David H. Demo, John N. Edwards. “Physical Wife Abuse in a Non-Western Society.” An Integrated Theoretical Approach. Journal of Marriage and the Family 56 (1) (1994): 131-146.
Kocacik, Faruk, F., and Orhan Dogan. “Domestic Violence against Women in Sivas, Turkey: Survey Study.” Croatian Medical Journal 47 (2006): 742-749.
Krause, K.H., R. Gordon-Roberts, K. Vanderende, S. R. Schuler, & K. M. Yount. “Why do Women Justify Violence against Wives More Often than Do Men in Vietnam?.” Journal of Interpersonal Violence 31(19) (2016): 3150-3173, Accessed 2015, http://dx.doi.org/10.1177/0886260515584343.
Lilly, J. Robert, Francis T. Cullen and Richard A. Ball. Criminology Theory: Context and Consequences. 5th Ed. SAGE Publication, 2010.
Roelens, K., H.Verstraelen, K.V. Egmond, M.A. Temmerman. Knowledge, Attitudes, and Practice Survey among Obstetriciangynecologists on Intimate Partner Violence in Flanders. Belgium: BMC Public Health, 2006.
Schehcter, S. Women and Male Violence: The Visions and Struggle of the Battered Women's Movement. Boston: South End, 1995.
Siegel, L.J., and J.J. Senna. Juvenile Delinquency: Theory, Practice, and Law. 7th Ed.Belmont: Wadsworth, 2000.
Singer, D. “Television Viewing and Aggressive Behavior in Preschool Children. A Field Study.” Ann NY Acad. Sci 347 (1980): 289-303.
Tittle, Charles. “Refining Control Balance Theory.” Journal of Theoretical Criminology, SAGE Publications 8(4) (2004): 142. https://doi.org/10.1177/1362480604046657.
Van Hasselt T.V.B, A.S. Bellack, M. Hersen, R.L. Morrison. Hand Book of Family Violence. New York & London: Plenum Press, 1987.
Zavala, E. “Non Physical Intimate Partner Violence Emotional Abuse and Controlling Behavior against Women.” Thesis of Master of Arts of Kansas State University, Manhattan, Kansas, 2007. http://krex.k-state.edu/dspace/handle/2097/440.