جرم‌شناسی واقع‌گرایی راست، زمینه‌ها و جلوه‌ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌مرکز، تهران، ایران.

3 دانشجوی مقطع دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌مرکز، تهران، ایران.

چکیده

بدیهی است که نمی‌توان حضور جدّی و پررنگ اندیشه‌های جرم‌شناسی واقع‌گرایی راست را در ساحت اندیشه کیفری انکار نمود. اندیشه‌هایی که امروزه در بسیاری از کشورهای غربی با القای ناکارآمدی سیاست‌های پیشگیرانه و با عوام‌گرایی کیفری، به‌عنوان مدلی کارآمد، سیاست کیفری سخت‌گیرانه را حیاتی دوباره بخشیده است. این مقاله که با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای تهیه شده، می‌کوشد که بنیان‌ها و پیش‌فرض‌های بدیهی انگاشته‌شده این رویکرد را در پرتو مکاتب و اندیشه‌های جرم‌شناسی و کیفری از نو بازبینی و باز‌آزمایی نماید. نتیجه اینکه جرم‌شناسی واقع‌گرایی راست که ادعا می‌کند دیدگاه واقع‌گرایانه‌تری نسبت به علل جرم و انحراف دارد، از مفاهیم و گزاره‌هایی بهره می‌برد که می‌توان به‌وضوح آنها را در مطالعه پیشینی مکاتب و اندیشه‌های کیفری و جرم‌شناسی مشاهده کرد. ضرورت پژوهش حاضر، علاوه‌بر فقر موجود راجع به ادبیات جرم‌شناسیِ واقع‌گرایانه، از نقش و کارکرد این رویکرد در حیات، تحول و پویایی اندیشه کیفری نشئت می‌گیرد. مسئله اصلی این است که مهم‌ترین زمینه‌ها و جلوه‌های گرایش به جرم‌شناسی واقع‌گرایی راست و تجدید حیات آن کدامند؟ یافته‌های این تحقیق نشان داد جرم‌شناسی واقع‌گرایی راست، ریشه در عوامل متعددی دارد. می‌توان گفت مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و جرم‌شناختی در شکل‌گیری و استمرارِ برنامه‌ها و اهداف این نظریه نقش اساسی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Right Realist Criminology, Backgrounds and Looks

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Mohammadnasl 1
  • Nader Norouzi 2
  • Ayoub Nourian 3
1 Faculty Member of Amin Police University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof. of Law Department, Faculty of Law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Student of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Serious and bold presence of right realist criminology thoughts undoubtedly cannot be denied in the field of penal thought. Today's in many western countries, these thoughts have given life again to punitive penal policy as an efficient model, through induction of inefficient of preventive policies and penal populism. The paper makes effort to review and retest foundations and those defaults stemmed from the approach and considers as obvious in the light of criminology and penal thoughts, through library tools prepared. The results show this claim by right realist criminology with more realistic perspective towards causes of crimes and deviations takes advantage of those concepts and propositions which are clearly observable in previous studies of penal schools of thoughts and criminology. The necessity of this study, in addition to the existing poverty of the realistic criminology literature, emanated from the role and functions of this approach in the life, evolution and dynamics of criminal thought. The main question is what are the main areas and effects of the trend towards realistic criminology and its revitalization?
According to the research findings, right realist criminology is rooted in many factors, from among which reference could be made to a set of political, economic, and Criminological factors playing fundamental role in formation and continuations of programs and goals followed by the theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Realism
  • New Right
  • Rational Selection
  • Order and Law
  • Punitive Penal Policy

فهرست منابع

الف. منابع فارسی
آقایی، مجید. مکاتب کیفری. چاپ اول. تهران: انتشارات خرسندی، 1386.
جعفری، مجتبی. جامعه‌شناسی حقوق کیفری. چاپ اول. تهران: انتشارات میزان، 1392.
جوان‌جعفری، عبدالرضا و سیّد محمدجواد ساداتی. «از سزاگرایی کلاسیک تا سزاگرایی نوین». فصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری 2 (پائیز و زمستان1390): 148-119.
خسروشاهی، قدرت‌الله. فلسفة قصاص از دیدگاه اسلام. چاپ اول. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم، 1380.
دورکیم، امیل. قواعد روش جامعه‌شناسی. چاپ پنجم. ترجمه محمدعلی کاردان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1377.
صانعی، پرویز. حقوق جزای عمومی. چاپ دوم. تهران: انتشارات طرح نو، 1388.
صفاری، علی. کیفرشناسی و توجیه کیفر در علوم جنایی. تهران: انتشارات سلسبیل، 1384.
طاهری، سمانه. سیاست کیفری سخت‌گیرانه. چاپ اول. تهران: نشر میزان، 1392.
عالی‌پور، حسن. «واقعیت جرم». فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست 27 (1388): 131-111.
غلامی، حسین. «سیاست کیفری سخت‌گیرانه». فصلنامه دانش انتظامی 27 (1384): 121-95.
کاشفی اسماعیل‌زاده، حسن. «جنبش‌های بازگشت به کیفر». مجله تخصصی الهیات و حقوق 15 و 16 (بهار و تابستان 1384): 294-253.
کاوادینو، میشل، جیمز دیگنان. «توجیه یا دلیل‌آوری برای مجازات». ترجمه علی صفاری. فصلنامه تحقیقات حقوقی 43 (بهار و تابستان 1385): 438-407.
لازرژ، کریستین. درآمدی بر سیاست جنایی. چاپ چهارم. ترجمه دکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی. تهران: انتشارات میزان، 1392.
ماکس، رافائل. نگاهی به تاریخ ادبیات جهان. ترجمه محمدتقی فرامرزی. تهران: انتشارات شباهنگ، 1357.
مگوایر، مایک، راد مورگان و رابرت رینر. دانشنامه جرم‌شناسی آکسفورد. جلد چهارم. چاپ اول. ترجمه حمیدرضا ملک‌محمدی. تهران: انتشارات میزان، 1395.
نجفی‌توانا، علی. جرم‌شناسی. چاپ پانزدهم. تهران: انتشارات آموزش و سنجش، 1391.
نوربها، رضا. زمینه حقوق جزای عمومی. چاپ چهاردهم. تهران: انتشارات گنج دانش، 1384.
والک لیت، ساندرا. شناخت جرم‌شناسی. چاپ اول. ترجمه حمیدرضا ملک‌محمدی. تهران: نشر میزان، 1391.
وایت، راب، فیونا هیتز. جرم و جرم‌شناسی. ترجمه علی سلیمی. قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1392.
ب. منابع خارجی
Austin, James. Three Strikes and Your'e Out: The Likely Consequenceson the Court, Prison and Crime in California and Washington State St. Saint Louis University Public Law Review, 1994.
Dario, Melossi. Controlling Crime, Controlling Society Thinking about Crime in Europe and America. First Ed. Cambridge: Polity Press, 2008.
Duff, Anthony, David Garland. Thinking about Punishment, in a Reader on Punishment. New York: Oxford University Press, 1994.
Felson, Marcus. Crime and Everyday Life. 2nd Edition. Thousand Oaks, CA: Pine Forge, 1998.
Hopkins Burke, Roger. An Introduction to Criminological Theory. Fourth Ed. Published Simultaneously in the USA and Canada: Willan Publishing, 2014.
Karmen, Andrew. “Zero Tolerance in New York City: Hard Questions for a Get-Tough Policy.”In Hard Cop, Soft Cop: Dilemmas and Debates in Contemporary Policing, edited by R.D. Hopkins Burke, 9-24. Cullompton: Willan Publishing, 2004.
Kelling, George. “Broken Windows, Zero Tolerance and Crime Control.”In Building Safer Communities, edited by P. Francis and F. Penny (eds), 114-132. London: Centre for Crime and Justice Studies, 1999.
Squires, Peter, Dawn Stephan. Roughe Ustise. Cullompton.UK: Willan Publishing, 2005.
Turner, Michael G., Jody L Stundt, Brandon K. Applegate, Francis T. Cullen. “Three Strikes and Your'e Out Legeslition.” A National Assessement Federal Probation 59 (1995): 16-32.
Wilson, James.Q, Richard J. Herrnstein. Crime and Human Nature. New York: Simon and Schuster, 1985.
Wilson, James.Q. Thinking about Crime. New York: Basic Books, 1975.