مشارکت سازمان‌های ‌‌بین‌المللی در تحقیقات مقدماتی ‌‌دیوان کیفری ‌بین‌المللی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران،(نویسنده مسئول).

3 استادیار مدعو گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ،البرز، ایران

چکیده

سازمان‌های ‌‌بین‌المللی به‌عنوان یکی از تابعان کارآمد حقوق ‌‌بین‌الملل در مسائل مختلف ‌‌بین‌المللی کارکردهای متنوعی دارند. با تأسیس ‌‌دیوان کیفری ‌بین‌المللی، مشارکت سازمان‌ها در تضمین تحقق عدالت کیفری متحول شده است. مشارکت سازمان‌های ‌‌بین‌المللی در روند دادرسی ازطریق ارائه اطلاعات یکی از سازکارهایی است که می‌تواند در تحقق عدالت کیفری تأثیرگذار باشد. این نوشتار با هدف امکان‌سنجی تأثیر نقش سازمان‌های بین‌المللی در تحقق عدالت کیفری بین‌المللی و با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به رویه قضایی دیوان، در مقام پاسخ به این چند پرسش است: سازمان‌های بین‌المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در شروع به تعقیب کیفری چه نقشی دارند؟ سازکارهای مشارکت سازمان‌های بین‌المللی در نظارت بر تصمیمات قضایی دادسرا چگونه است؟ با فرض پذیرش مشارکت، این نهادها در تحقق عدالت کیفری بین‌المللی چه نقشی ایفاء می‌کنند؟ یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد مشارکت سازمان‌های بین‌المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در اقدامی ‌نوآورانه، هرچند به‌صورت مبهم، در قواعد دیوان پیش‌بینی شده است. سازمان‌های ‌‌بین‌المللی از یک‌سو، با ارائه اطلاعات به دادستان، تعقیب کیفری را به جریان انداخته و زمینه بررسی مقدماتی را فراهم می‌سازند و از سوی دیگر، زمینه‌های نظارت قضایی در تصمیمات دادستان مبنی‌بر آغاز یا عدم‌ِآغاز تحقیق را ایجاد نموده و زمینه تحقق عدالت کیفری بین‌المللی را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Organizations Participation in Preliminary Examination in International Criminal Court

نویسندگان [English]

  • Sahar Poorhassan Ziveh 1
  • Seyyed Ebrahim Ghodsi 2
  • Hamidreza Javidzade 3
1 Ph.D. Student in Department of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Sciences, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Karaj Branch, Alborz, Iran
چکیده [English]

International organizations as one of the effective subjects of international law have varied functions in different international issues. Organizations participation in ensuring realization of criminal justice has been evolved with establishment of International Criminal Court. International Organizations participation in trail procedure by providing information is one of the mechanisms that can be effective in realization of criminal justice. This article aims to study the feasibility of effect of international organizations in fulfilment of international criminal justice. With descriptive analytical method and by reference to court jurisprudence it answers to these questions: what is the role of international organizations to initiate of the criminal procedure in preliminary examination phase? How are the participation mechanisms of international organizations in judicial review in Prosecutor’s decisions? And assuming this participation, what is the role of these organs in fulfilment of international criminal justice?
The results of this study show that the rules of Court in innovative manner have provided the International Organizations participation in preliminary examination phase. At this phase, on one hand International Organizations trigger the prosecution and prepare the basis of preliminary examination by providing information, and on the other hand, establish the basis of judicial review in Prosecutor’s decisions to proceed or not to proceed the investigation. This article studies how organizations can affect the trigger of prosecution and judicial review in Prosecutor’s decisions at preliminary examination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Organizations
  • International Criminal Court
  • Preliminary Examination
  • Judicial Review
  • Criminal Justice

فهرست منابع

الف. منابع فارسی
آقایی جنت‌مکان، حسین. «نظارت قضایی بر تشخیص دادستان دیوان بین‌المللی کیفری». مجله حقوقی بین‌المللی 39 (1387): 257-256.
امیر احمدیان، بهرام و حسن عسگری. «بحران اوستیای جنوبی، ریشه‌ها، ابعاد، پیامدها و چشم‌انداز آینده». مطالعات اوراسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین‌المللی 2(2) (1388): 42-21.
خالقی، ابوالفتح و زهرا ساعدی. «معیار معقول بودن در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و تبیین آن از سوی شعب مقدماتی». مجله حقوقی بین‌المللی 59 (1397): 248-225.
خالقی، علی و امیرمسعود مظاهری. «عدم‌تمایل دولت به رسیدگی؛ یکی از مبانی قابلیت‌ پذیرش موضوع در دیوان کیفری بین‌المللی». فصلنامه حقوق 42(3) (1391): 176-159.
رحمتی‌فر، سمانه. «نقش جامعه مدنی در ایجاد قاعده حقوقی در دوران جهانی شدن با تأکید بر سازمان‌های غیردولتی». فصلنامه پژوهش حقوق عمومی 18(45) (1396): 267-266.
رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین. «از شناسایی دولت فلسطین تا عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی». فصلنامه دولت‌پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2(7) (1395).
زمانی، سید قاسم. حقوق سازمان‌های بین‌المللی: شخصیت، مسئولیت، مصونیت. چاپ اول. تهران: مؤسسه پژوهش‌‌‌‌‌‌های حقوقی شهر دانش، 1384.
صابر، محمود و آزاده‌‌ صادقی. «بررسی معیار آستانۀ شدت برای تعقیب جنایات در دیوان کیفری بین‌المللی؛ با نگاهی بر دیگر دادگاه‌های بین‌المللی». مطالعات حقوق تطبیقی 6(2) (1394).
فاخری، نریمان و جواد صالحی. «رویه شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان کیفری بین‌المللی در اصلاح اتهامات لوبانگا: از هماهنگی تا تعارض میان قواعد دیوان با اساسنامه رم». مجله حقوقی ‌‌‌بین‌المللی 51 (1393): 204-183.
ب. منابع خارجی
27-ICC-02/17, 12 April 2019, Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, https://www.icc-cpi.int/courtrecords/cr2019_02068.pdf.
Amicus Curiae Organisations, Request for Leave to Submit Amicus Curiae Observations Pursuant to Rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence, 14 June 2019, ICC-02/17-46-Corr (Corrected Version Notified on 17 June 2019).
Communication under Article 15 of the Rome Statute of the International Criminal Court Regarding the Situation in Yemen, http://www.icicl.org/details.asp?id=552.
Copelon, Rhonda. “Gender Crimes as War Crimes: Integrating Crimes against Women into International Criminal Law.” Mcgill Law Journal 45 (2000): 217-240, https://instruct.uwo.ca/law/485d/images/copelon.pdf.
E. Gawronski, Matilde. “The Legalistic Function of Preliminary Examinations: Quality Control as a Two-Way Street.” In Quality Control in Preliminary Examination: Volume 1, edited by Morten Bergsmo and Carsten Stahn, 185-193. Torkel Opsahl Academic EPublisher Brussels, 2018.
Gawronski, Matilde E. “The Legalistic Function of Preliminary Examinations: Quality Control as a Two-Way Street.” In Quality Control in Preliminary Examination: Volume 1, edited by Morten Bergsmo and Carsten Stahn, 186-187. Brussels, Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2018.
Hansen, Thomas Obel. “The Policy Paper on Preliminary Examinations: Ending Impunity through Positive Complementarity.” Transitional Justice Institute Research Paper 17-01 (March 22, 2017), https://ssrn.com/abstract=2939139.
ICC-01/09-19-Corr, 31 March 2010.
ICC-01/09-3, 26 November 2009, Situation in the Republic of Kenya, Request for Authorisation of an Investigation Pursuant to Article 15.
ICC-01/13, 16 July 2015, Decision on the Request of the Union of the Comoros to Review the Prosecutor’s Decision Not to Initiate an Investigation, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_13139.PDF.
ICC-01/13, 7 August 2015, Amicus Curiae Observations of the European Centre for Law & Justice Pursuant to Rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence, https://www.icc-cpi.int.
ICC-01/15, 27 January 2016, Situation in Georgia Decision on the Prosecutors Request for Authorization of an Investigation, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_00608.PDF.
ICC-02/17, 10 June 2019, Request for Leave to File Amicus Curiae Submissions on Behalf of Human Rights Organizations in Afghanistan, https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/17-35.
ICC-02/17, 11 July 2019, Amicus Curiae Observations Pursuant to Rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_03650.PDF.
ICC-02/17-46, 17 June 2019, Decision on the ‘Request for Leave to Submit Amicus Curiae Observations Pursuant to Rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_03254.PDF.
ICC-RoC46 (3)-01/14, 22 September 2014, https://www.legal-tools.org/doc/7ced5a/pdf/.
Klamberg, Mark. Commentary on the Law of the International Criminal Court. (Brussels: TOAEP, 2017), https://www.legal-tools.org/doc/aa0e2b/pdf, (e-book).
Policy Paper on the Interests of Justice, September 2007, http://www.legal-tools.org/doc/bb02e5/.
Situation in Georgia, Summary of the Prosecution’s Request for Authorisation of an Investigation Pursuant to Article 15, https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/art_15_application_summary-eng.pdf.
Williams, Sarah. “Civil Society Participation in Preliminary Examinations.” In Quality Control in Preliminary Examination: Volume 2, edited by Bergsmo and Stahn (editors). Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels, 2018, www.legal-tools.org/doc/2c35fb.
Woolaver, Hannah. “The Role of Amicus Curiae Submissinos at International Criminal Tribunals.” 2016, http://www.judicialmonitor.org/spring2016/specialreport2.html (Last Accessed June 20, 2019).
Zoe, Pearson. “Non-Governmental Organizations and the International Criminal Court: Changing Landscapes of International Law.” Cornell International Law Journal 39(2) (2006): Article 2, http://scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol39/iss2/2.