بررسی جرم‌شناختی عوامل داخلی مؤثر بر ارتکاب جرایم علیه بشریت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، خمین، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

جرایم علیه بشریت نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل کیفری و صورت‌های فوق‌العاده خشونت جمعی هستند که جرم‌شناسان به دلایل مختلف، مدت‌ها به آنها توجه نداشته‌اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این‌گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آنها مانع نشده است، بررسی جرم‌شناختی این جرایم درجهت شناخت علل و عوامل ارتکاب آنها می‌تواند کمک مؤثری برای عدالت کیفری در مقابله آگاهانه با آنها و نیز دستیابی به یک سیاست جنایی مؤثر در پیشگیری از این‌گونه جرایم باشد. بر همین اساس در این مقاله عوامل داخلی مؤثر بر ارتکاب این جرایم موردبررسی قرار گرفته‌اند. از عوامل داخلی، بررسی نقش دولت حاکم، ساختارهای فرهنگی، شرایط سخت زندگی و نقش رسانه ملّی در پدیدآیی این جرایم است که به آنها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Criminological Study of the Effective Internal Factors on Committing Crimes against Humanity

نویسندگان [English]

  • Samira Golkhandan 1
  • Mohamad ali Haje deabadi 2
1 Assistant Professor in Criminal Law and Criminology Department, Faculty of Law, Islamic Azad University, Khomein Baranch, Markazi, Iran.
2 Associate Professor in Criminal Law and Criminology Department, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

The crimes committed against humanity are amongst the clear violations of criminal international law and extra ordinary forms of collective violence which were not in the focus of criminologists for a long time, since the prosecution, trail and punishment of those committing these crimes did not prevented them from perpetrating crimes, studying the criminological nature of these crimes to knowing reasons and factors of committing these crimes could be a good help for international criminal justice to fight against them knowingly and to achieve an effective international criminal policy to prevent them. The present article tries to study the internal factors leading to these crimes, among which the role of the government, cultural structure, life difficult conditions, the role of national media resulting in these crimes can be mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crimes against Humanity
  • Government
  • Cultural Structure
  • Life Difficult Conditions
  • National Media

فهرست منابع

الف. منابع فارسی
استور، آنتونی. ویرانگری انسان: ریشه‌های کشتارجمعی و ستمکاری انسان. چاپ اول. ترجمه پروین بلورچی (رستمکلایی). تهران: نشر روایت، 1373.
ایلی باگیزا، اماکولی. ماندم تا روایت کنم (یافتن خدا در بحبوحة کشتارجمعی رواندا). چاپ دوم. ترجمه نادره میرمحمدعلی. تهران: انتشارات راستین، 1389.
رابرتسون، جفری. جنایات علیه بشریت. چاپ سوم. ترجمه گروه پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی. مشهد: نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1392.
رجایی باغ سیایی، مهدی. «جنایت نسل‌کشی در بحرین و راهکارهای حقوقی مقابله با آن». مجله علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم 55 (1390): 184-159.
زرنی، ماونگ. «ناسیونالیسم بودایی در میانمار: نسل‌کشی و نژادپرستی نهادینه علیه مسلمانان روهینگیا». ترجمه جواد طاهر، مجله سیاحت غرب 118 و 119 (1392): 132-125.
سن، آمارتیا. هویت و خشونت: توهم تقدیر. چاپ اول. ترجمه فریدون مجلسی. تهران: انتشارات آشیان، 1388.
سیّد امامی، کاووس. «گوناگونی فرهنگ و ضرورت پاسداری از آن». مجله مطالعات فرهنگ ارتباطات 52(1391): 191-169.
فرانسیون، ژاک. «جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت» در حقوق بین‌الملل کیفری گزیده مقالات 1، به اهتمام محمدعلی اردبیلی. 194-157. تهران: میزان، 1387.
فیسک، جان. «فرهنگ و ایدئولوژی». ترجمه مژگان برومند. مجله ارغنون 20 (1381): 126-117.
کوئن، بروس. درآمدی به جامعه‌شناسی. چاپ سوم. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر فرهنگ معاصر، 1372.
گسن، ریموند. جرم‌شناسی نظری. چاپ چهارم. ترجمه مهدی کی‌نیا. تهران: انتشارات مجد، 1388.
گیدنز، آنتونی. جامعه‌شناسی. چاپ ششم. ترجمه حسن چاوشیان. تهران: نشر نی، 1390.
مقدم، علی‌اصغر. خمر سرخ. چاپ اول. تهران: انتشارات فرزین، 1390.
میرمحمدصادقی، حسین. «دیباچه» در جنایات علیه بشریت در حقوق بین‌الملل کیفری. تألیف غلام حیدر علامه. 8-7. چاپ اول. تهران: نشر میزان، 1385.
میرمحمدصادقی، حسین. حقوق جزای بین‌الملل. چاپ چهارم. تهران: نشر میزان، 1392.
ب. منابع خارجی
Hagan, John and Richmond Rymond. Darfur and the Crime of Genocide. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Harrendorf, Stefan. “How Can Criminology Contribute to an Explanation of International Crimes?” Journal of International Justice 12 (2014): 231-252.
Hinton, Alexander. “Why Did You Kill? The Cambodian Genocide and the Dark Side of Face and Honor.” Journal of Asian Studies 57(1) (1998): 93-122.
Leader Maynard, Jonathan. “Preventing Mass Atrocities: Ideological Strategies and Interventions.” Politics and Governance 13 (2015): 67-84.
Maier-Katkin, Daniel, Daniel Mears and Thomas Bernard. “Towards a Criminology of Crimes against Humanity.” Theoretical Criminology 13(2) (2009): 227-255.
Pruitt, William R. “How Criminology Can Engage in the Theorizing on Genocide.” International Journal of Criminal Justice 9(1) (2014): 1-15.
Roth, Dawn, Christopher Mullins and Kent Sandstorm. “The Rwanda Genocide: International Finance Policies and Human Rights.” Social Justice 35(3) (2008-09): 66-86.
Rummel, Rudolph. “Democracy, Power, Genocide and Mass Murder.” Journal of Conflict Resolution 39(1) (1995): 3-26.
Smeulers, Alette, and Hoex Lotte. “Studding the Micro Dynamics of the Rwanda Genocide.” BRIT. J. Criminal 50 (2010): 435-454.
Smeulers, Alette. “Perpetrators of International Crimes: Towards a Typology.” In Supranational Criminology-towards a Criminology of International Crimes, edited by Alette Smeulers and Roelof haveman, 233-265. Antwerpen: Intersentia, 2008.
Smeulers, Alette. “Preventing International Crimes.” In Crime and Justice in International Society, edited by Willem de lint, Marinella Marmo and Nerida Chazal, 267-281. New York: Routledge, 2014.
Smeulers, Alette. What Transforms Ordinary People into Gross Human Rights Violators. London: Ashgate, 2004.
Staub, Ervin. The Roots of Evil. New York: Cambridge University Press, 2007.
Stuab, Ervin. “The Origins and Prevention of Genocide, Mass Killing, and Other Collective Violence.” Journal of Peace Psychology 5(4) (1999): 303-336.
Thompson, Allan. The Media and the Rwanda Genocide. London: Pluto press, 2007.
Valentino, Benjamin. Final Solutions: Mass Killing and Genocide in the 20th century. New York: Cornell University Press, 2004.
Waller, James. “Perpetrators of Genocide: An Explanatory Model of Extraordinary Human Evil.” Journal of Hate Studies 1(1) (2002): 5-22.
Waller, James. “Religion and Evil in the Context of Genocide,” In APA Handbook of Psychology, Religion, and Spirituality (Vol 1): Context, Theory, and Research, edited by Kenneth I. Pargament, Julie J. Exline and James W.Jones, 477-493. Washington, DC, US: American Psychological Association, 2013.
Waller, James. “The Ordinariness of Extraordinary Evil: The Making of Perpetrators.” In Collective Violence, Collective Violence and International Criminal Justice, An Interdisciplinary Approach, edited by Alette Smeulers, 19-37. Antwerp, Portland: Oxford, 2010.
Yacoubian, George. “The (in) Significance of Genocide Behavior to the Discipline of Criminology.” Crime Law & Social Change 34(1) (2000): 7-19.