دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 1-309 
حق برخورداری متهم از وکیل در رویة کمیته حقوق بشر ملل متحد

صفحه 123-149

سید مصطفی موسوی میرکلائی؛ باقر شاملو؛ ایرج گلدوزیان