بررسی پیش‌نویس کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

2 استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

تدوین و تصویب کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت، اقدام مؤثری در تحوّل نظام عدالت کیفری بین‌المللی و تقویت نظام‌های قضایی ملّی برای مقابله با بی‌‌کیفری به‌شمار می‌آید. در سال 2017 کمیسیون حقوق بین‌‌الملل، پیش‌‌نویس کنوانسیون مشتمل بر مقدمه و 15 ماده را ارائه نمود. در این مقاله، پیشینه و مفاد پیش‌نویس در چهارچوب کلّی حقوق بین‌‌الملل کیفری موردِبررسی تحلیلی قرار خواهد گرفت. سؤال کلیدی در رابطه با این سند آن است که علی‌‌رغم تصویب اساسنامه رم و تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری، ضرورت تصویب و دستاوردهای جدید این معاهده چه ‌‌می‌‌باشد؟ در بررسی تطبیقی پیش‌نویس کنوانسیون با اساسنامه رم، شاهد برخی نقاط قوت و ضعف هستیم که در این مقاله به‌تفصیل موردِبررسی قرار گرفته‌اند. در مجموع اقدام کمیسیون با مشارکت و همکاری دولت‌‌ها و دیگر بازیگران بین‌المللی در راستای شناسایی تعهد دولت‌‌ها در ممنوعیت ارتکاب جنایات علیه بشریت به‌عنوان یک قاعده آمره بین‌‌المللی گامی مؤثر است تا هدف پیشگیری و مجازات این جنایات به‌نحو مطلوب تأمین و تمهید گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Draft Convention on Crimes against Humanity

نویسندگان [English]

  • Haleh Hosseini Akbarnejad 1
  • Hoorieh Hosseini Akbarnejad 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The adoption of a Convention on Crimes against Humanity and preferably one that also updates the Genocide Convention would mark another milestone in the evolution of the international criminal justice system. In 2017 the International Law Commission (ILC) adopted 15 draft Articles and a draft Preamble. This essay examines the history of the ILC draft and analyses several of its major provisions in light of the existing corpus of international criminal law. An important question in this relation is the necessity and the innovations of the draft in spite of the ratification of the Rome Status. There are pros and cons in the comparative analyzing of the draft that examined in this article. However the Commission’s work could be enhanced and the new treaty made more robust by addressing certain deficiencies in the draft, many of which would either reinforce the jus cogens nature of the crime or enhance the preventive regime the draft seeks to bring into existence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crimes against Humanity
  • The Draft Convention
  • Criminalization
  • Rome Statute
  • Responsibility

فهرست منابع

الف. منابع فارسی
آل‌حبیب، اسحاق. دیوان کیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1378.
بیگ‌زاده، ابراهیم. «بررسی جنایت نسل‌کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی». مجله تحقیقات حقوقی 22 (1377): 104-69.
بیگ‌زاده، ابراهیم، و منا میرزاده. «مقایسه شدّت جرم و مجازات جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی». مجله تحقیقات حقوقی 71 (1394): 25-2.
حسینی اکبرنژاد، هاله. «جلوه‌های عدم‌ِتقابل در نظام حقوق بین‌الملل کیفری». مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی 3 (1394): 28-6.
کیتی شیایزری، کریانگ ساک. حقوق بین‌المللی کیفری. ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی. تهران: انتشارات سمت، 1383.
گل‌خندان، سمیرا، محمدعلی حاجی‌ده‫آبادی و محمدابراهیم شمس ناتری. «تحلیل جرم‫شناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت». پژوهش حقوق کیفری 22 (1397): 741-719.
میرمحمد صادقی، سیّد حسین. دادگاه کیفری بین‌المللی. تهران: نشر دادگستر، 1383.
ب. منابع خارجی
Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, ICJ Rep (2007).
Bassiouni, M.C. “Crimes against Humanity: The Need for a Specialized Convention.” Columbia Journal of Transnational Law 31 (1994): 457-494.
Cassese, Antonio. International Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2003.
Coco, Antonio. “The Universal Duty to Establish Jurisdiction over, and Investigate, Crimes against Humanity: Preliminary Remarkson Draft Articles 7, 8, 9 and 11 by the International Law Commission.” Journal of International Criminal Justice 16 (2018): 751-774.
De Than, Claire, and Edwin Shorts. International Criminal Law and Human Rights. London: Sweet & Maxwell, 2003.
Frulli, Micaela. “The Draft Articles on Crimes against Humanity and Immunities of State Officials.” Journal of International Criminal Justice 16 (2018): 775-793.
Human Rights Committee, General Comment No. 29, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 August 2001
Human Rights Committee, General Comment No. 31, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, 29 March 2004
Kreß, Claus, and Garibian, Sévane, “Laying the Foundations for a Convention on Crimes against Humanity.” Journal of International Criminal Justice 16 (2018): 909-957.
Mettraux, Guenael. International Crimes and the ad hoc Tribunals. Oxford: Oxford University Press, 2005.
Nadya Sadat, Leila. “A Contextual and Historical Analysis of the International Law Commission’s 2017 Draft Articles for a New Global Treaty on Crimes against Humanity.” Journal of International Criminal Justice 16 (2018): 683-704
Relva, Hugo A. “Three Propositions for a Future Convention on Crimes against Humanity.” Journal of International Criminal Justice 16 (2018): 857-875.
Report of the Human Rights Council, Official Records of the General Assembly, Seventieth Session, Supplement No. 53 (A/70/53).
Report of the International Law Commission, Sixty-Ninth Session (1 May-2 June and 3 July-4 August 2017), UN Doc. A/72/10, at 9-127.
Schabas, William. The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
Slade, T.N., and R.S.Clark. “Preamble and Final Clauses,” In The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute, Issues, Negotiations, Results, edited by R.S. Lee (ed.), 421-450. Dordrecht: Kluwer, 1999.
Sliedregt, Eliesvan. “Criminalization of Crimes against Humanity under National Law.” Journal of International Criminal Justice 16 (2018): 729-749.
The Draft Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Humanity.
Zimmermann, Andreas, and Felix Boos. “Bringing States to Justice for Crimes against Humanity: The Compromissory Clause in the International Law Commission Draft Convention on Crimes against Humanity.” Journal of International Criminal Justice 16 (2018): 835-855.