چطور مجرم می شوند ؟ ( تبیین مسیر گذار مجرمانه در پرتو جرم شناسی های رشد نگر و تلفیقی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jclc.2021.288345.1506

چکیده

چطور مجرم می شوند ؟
(تبیین مسیر گذار مجرمانه در پرتو جرم شناسی های رشد نگر و تلفیقی)چکیده :
شاید هر شخصی این پرسش را بارها در ذهن خود مرور کرده باشد که چرا برخی از افراد مجرم می شوند. آیا مجرم از وجوه متمایزی نسبت به افراد دیگر برخوردار است. توجه به طول زمان و جریان زندگی افراد به معنای تمرکز بر توالی نقش ها ، فرصت ها ، محدودیت ها و وقایع مبتنی بر برهه های مختلف سنی است که شرح حال زندگی را از تولد تا مرگ تشکیل می دهند . نویسنده در این پژوهش در صدد آن است که در پی تبیین « چطور مجرم می شوند » ، فرآیند ارتکاب رفتارهای جامعه ستیز را به اقتضای توجه بر عوامل مختلف مؤثر در ارتکاب جرم در طول زمان و متمرکز بر سه مؤلفه ی ؛ رشد بزهکاری ، عوامل موجد خطردر دوره های سنی مختلف و آثار وقایع مهم زندگی بر روند رشد بزهکاری را از منظر جرم شناسی های رشد نگر و ترکیبی مورد تبیین و توصیف قرار دهد .
واژگان کلیدی : الگوی جرم ، رهیافت ها ی رشد نگر ،رهیافت های ترکیبی ، منحنی سن و جرم ، عوامل پیش بینِ جرم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How they turn into criminals? ( Explaining the path of criminal transition in the light of developmental and integrated criminology)

نویسندگان [English]

  • Gelavizh Sheikholeslami Vatani 1
  • Mohammad Ashouri 2
  • Nasrin Mehra 3
  • Mohammad Ali Mahdavi Sabet 4
1 Ph.D. Student in Criminal Law and Criminology, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law , Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

How they turn into criminals?
( Explaining the path of criminal transition in the light of developmental and integrated criminology)Abstract
Everyone may have wondered many times why some people turn into criminals? Does the criminal have distinct aspects from other people? Paying attention to the length and flow of people's lives means focusing on the sequence of roles, opportunities, limitations and events based on different age periods that form the life history from birth to death. In this study in order to explain the “How they become criminal”, the author is trying to explain and describe the process of committing anti-social behaviors which requires attention to various factors effective in committing a crime over time and focusing on three components; the growth of delinquency, risk factors in different age periods and the effects of important life events on the development of delinquency from the perspective of developmental and hybrid criminology.
Keywords: Crime pattern, developmental approaches, hybrid approaches, age and crime curves, crime predictors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Crime pattern
  • developmental approaches
  • hybrid approaches
  • age and crime curves
  • crime predictors