دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، مرداد 1401 
جرم انگاری اقتصادی در پرتو اقتصاد نهادگرایی

صفحه 127-152

10.22034/jclc.2022.303968.1560

رحیم یاری؛ نوروز کارگری؛ باقر شاملو؛ قاسم قاسمی