جرم انگاری اقتصادی در پرتو اقتصاد نهادگرایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jclc.2022.303968.1560

چکیده

چالش جرایم اقتصادی امروزه از چند جهت اهمیت دارد؛ نقش اقتصاد در شکل دهی حقوق کیفری، نقش حقوق کیفری در حمایت از اقتصاد و فعالیت های اقتصادی، نقش سیاست از بعد حاکمیتی در ایجاد یا پیشگیری از جرایم اقتصادی و در نمایی وسیع تر فساد اقتصادی و در نهایت نقش فرهنگ (عرف، ارزش، مذهب و ایدئولوژی) حاکم بر نظام اقتصادی. موضوعی چند محوری که معرِف رویکرد سیستمی اقتصاد نهادگرایی در تحلیل متغیرهای اقتصادی از جمله جرایم اقتصادی می باشد. رویکردی با آموزه های دگراندیشانه برای تعریف الگوی توسعه که پیشگیری از رفتارهای مخل اقتصادی(جرایم اقتصادی) را از طریق شناسایی نهادهای بنیادین نظام اقتصادی(از جمله حقوق، سیاست، فرهنگ و ساز و کار تخصیص منابع) در هر جامعه مدرنی را ممکن می داند. روش مطالعاتی استقرائی و سیستمی که با نگاه عملگرایانه، به جای مطالعات قیاسی، انتزاعی و ذهنی، به تبیین جرایم اقتصادی منطبق بر واقعیت های اقتصادی و حقوقی جامعه می پردازد که نسخه ای مناسب، برای جرم انگاری جامع، سریع و همنوا با تحولات اقتصادی و منطبق با نهادهای خاص نظام اقتصادی حاکم در یک نظام اجتماعی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Criminalization in the light of Institutional Economics .

نویسندگان [English]

  • Rahim Yari 1
  • Nourooz Kargari 2
  • Bagher Shamloo 3
  • Ghasem Ghasemi 4
1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The challenge of economic crimes is important today in several ways, on the one hand, the role of the economy in shaping criminal law, the role of criminal law in supporting the economy and economic activities, the role of government policy in creating or preventing economic crimes and in a broader view Economic corruption and the role of culture (customs, values, religion and ideology) governing the economic system. It is a multi-axis issue that introduces the systemic approach of institutionalists in the analysis of economic variables. A Heterodox approach with dissident teachings to define a development model that makes the prevention of disruptive economic behaviors (economic crimes) possible only by identifying the fundamental institutions of the economic system (including economics, law, politics, culture) in any modern society. Inductive and Systematic study method that with a pragmatic approach to economic facts instead of deductive, abstract and subjective studies, explains economic crimes in accordance with the economic and legal realities of society, which is a suitable version for comprehensive, rapid and consistent criminalization.With economic developments and in accordance with specific institutions, the economic system governs the social system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Economic Crimes"
  • "Institutionalist Economics"
  • "Economic Criminal law"
  • "Criminalization"