کارکردهای پلیس ترمیمی ویژه اطفال؛ رویکرد تطبیقی استرالیا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و جزا، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22034/jclc.2022.299595.1546

چکیده

عدالت ترمیمی با کارکرد‌های کلیدی در کنار عدالت‌کیفری سنتی ره‌آورد‌های متنوعی برای نظام عدالت کیفری داشته است. از این رو، اهداف گوناگون ترمیم، سیطره وسیعی بر حقوق کیفری به دست آورده است. بنابراین، استفاده از سازکار ترمیم به جای ارجاع به عدالت رسمی با استفاده از پلیس ترمیمی ویژه اطفال نقش عدالت ترمیمی را پررنگ‌تر کرده است و جلوه‌های ترمیمی آن در مقررات اطفال رخ‌نمایی می‌کند. تشکیل پلیس ترمیمی ویژه اطفال در اصل، نهادی رسمی مستقل برای پاسخ‌دهی متناسب با بزه‌دیدگی و بزه‌هکاری اطفال است. پلیس ترمیمی اطفال با استفاده از مکانسیم ترمیم به جای ارجاع به نهاد‌های رسمی به دنبال حل و فصل موضوع و عقب نگه‌داشتن اطفال از معایب رسیدگی رسمی قضایی است. این مهم، در کشور استرالیا دارای سازکارهای متنوعی است. در واقع، در این مکانسیم با توجه به مولفه‌های عدالت ترمیمی و استفاده از سازکار‌های ترمیمی به مانند گفتمان‌سازی، نشست‌سه جانبه، هوشیار سازی و آموزش خود مراقبت محوری بدون رسیدگی رسمی قضایی در دستور کار قرار می‌گیرد. در لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان کشور ایران نیز پلیس ترمیمی مورد تاکید است و رسیدگی‌های غیرقضائی پذیرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

function of restorative policing for minors,,Australian Adaptive Approach

نویسندگان [English]

  • Shadi Torkamani 1
  • Rouheddin Kordalivand 2
1 Ph.D. Student in Jurisprudence and Penal Law, Faculty of Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Restorative justice with key functions along with traditional criminal justice has various outcomes for the criminal justice system. Hence, the various purposes of restoration have gained wide dominance over criminal law. Therefore, the use of restorative mechanism instead of referring to formal justice with the use of juvenile restorative police has highlighted the role of restorative justice and its restorative effects are reflected in children’s regulations. Establishment of a Juvenile Correctional Police is essentially an independent official body responsible for responding to juvenile delinquency and delinquency. The juvenile rehabilitation police seek to resolve the issue and deter children from the disadvantages of formal judicial proceedings by using the remediation mechanism instead of referring them to formal institutions. Importantly, Australia has a variety of mechanisms. In fact, in this mechanism, due to the components of restorative justice and the use of restorative mechanisms such as discourse-building, tripartite meetings, awareness-raising and self-centered training without formal judicial review is on the agenda. The bill for the juvenile police of Iran also emphasizes restorative police and accepts non-judicial proceedings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restorative Policing
  • Children
  • Relationship Building
  • Self-Awareness
  • Mediation