ارزیابی عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های کیفری دو تهران درمورد تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم در سال‌های 1397 و 1398

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق جزا و جر‌م‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jclc.2022.316804.1608

چکیده

ارزیابی عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های کیفری دو تهران در مورد تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم، به عنوان بخشی از مدیریت عملکرد، فرایندی است که هدف آن سنجش و تعیین میزان به‌کارگیری نهادهای مذکور طی سال‌های 1397 و 1398 در حوزۀ قضایی تهران است. این تحقیق میزان گرایش و اِعمال این دو نهاد در شهر تهران را بررسی نموده است تا بازخوردهای لازم را با توجه به نقاط قوت و ضعف، ارائه نماید. مقالۀ حاضر ضمن مطالعه و بررسی نظری و کاربردی این دو نهاد و قرارهای صادرشده توسط دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های کیفری دو تهران (بر مبنای نمونه‌گیری تصادفی) و ارائۀ آمار اخذ شده از آنها در خصوص میزان استفاده از نهادهای مزبور، به بررسی رویکرد مقامات مراجع قضایی مزبور در کاربست این دو نهاد طی مصاحبه و با تهیه پرسش‌نامه، می‌پردازد. جامعۀ آماری مصاحبه را تعداد 54 نفر از قضات تشکیل می‌دهند که تمام آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه سنجشی است که روایی آن به تأیید 50 نفر از قضات امر رسیده است و نتایج آن به ترتیب در جداول شماره‌گذاری‌شده نشان داده می‌شود. نتایج این ارزیابی نشان داد که عملکرد دادسراها و دادگاه‌ها در کاربست این دو نهاد در سال 1398 نسبت به سال 1397 در سطح مطلوبی قرار ندارد. به نظر می‌رسد رویکرد دادسراها و دادگاه‌های کیفری دو تهران، نسبت به نهادهای مزبور، غیرمنسجم و ناپایدار و گاهی مبتنی بر رویکرد شخصی می‌باشد که تنویر و آموزش قضات و بسترسازی شرایط برای آنان و توسعۀ تقنینی قلمرو نهادهای ارفاقی در میزان استفاده از آنها مؤثر است. با توجه به اینکه قوۀ مقننه در توسعۀ قلمرو نهادهای یادشده و قضات در اِعمال آنها نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، پیشنهاد می‌گردد که ضمن الزامی کردن این نهادها در صورت اجتماع شرایط آنها، رویۀ عملی با افزایش دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای قضات بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the performance of the Public and Revolutionary Courts and the Criminal Courts of Tehran regarding the suspension of prosecutions and the postponement of sentencing in 1397 and 1398.

نویسندگان [English]

  • Ali Khaleghi 1
  • Siamak Asgharlu 2
1 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Ph.D Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Performance appraisal is a process that aims to measure and determine the use of prosecution and postponement institutions during the years 1397 and 1398 in the jurisdiction of Tehran.This study has examined the tendencies and practices of these two institutions in Tehran to provide the necessary feedback according to the strengths and weaknesses.The present article, while studying the theory and practical application of these two institutions and the appointments issued in courts and providing accurate statistics on the use of these institutions, deals with the approach of judges in using these two institutions by preparing a questionnaire.The statistical population of the study consists of 50 judges.The research tool is a questionnaire whose validity has been approved by the judges and the results are shown in numbered tables.The results of this evaluation showed that the performance of the mentioned authorities in the application of these two institutions in 1398 compared to 1397 is not at the desired level.The approach of these authorities towards these institutions is incoherent and unstable and sometimes based on a personal approach that enlightens and educates judges and creates conditions for them and the legislative development of the territory of these institutions is effective in their use. Given the role of the legislature and judges in the development of the territory and the implementation of these institutions, it is recommended that the approval of such institutions be done first, using the opinions of lawyers and judges' experiences, and improve practical practice by increasing training courses for judges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance appraisal
  • Public and Revolutionary Prosecutor's Office
  • Second Criminal Court
  • Suspension of prosecution
  • Postponement of sentencing