دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، اسفند 1401 
رویکرد آسیب اجتماعی‌شناسی به جرم حکومتی و کاربست پاسخ‌گذاری به آن

صفحه 347-390

10.22034/jclc.2023.367883.1769

محمد ناظمی پور؛ مهرداد رایجیان اصلی؛ فیروز محمودی جانکی؛ محمدرضا الهی منش