رابطه ساختار خانواده با بزهکاری اطفال و نوجوانان( مطالعه میدانی در کانون اصلاح و تربیت استان اصفهان 1395)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار، عضو هیأت علمی گروه جزا و جر مشناسی، دانشکده حقوق، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسامی، خمین، ایران.

10.22034/jclc.2022.298835.1542

چکیده

چکیده:
خانواده به عنوان اولین واحد اجتماعی و کوچکترین آن ، یگانه ساختار اجتماعی با داوم و هماهنگی است که از دیر باز در زندگی بشر وجود داشته و برآورنده مهم ترین خواست های حیاتی انسانی و برقرارکننده روابط اجتماعی اوست. ساختار خانواده و شرایط حاکم بر آن تاثیر انکار ناپذیری بر رفتار و آینده کودکان و بزهکاری آنها دارد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نقش ساختار خانواده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان کانون اصلاح تربیت استان اصفهان و با روش پژوهش توصیفی پیمایشی – تحلیلی همبستگی (آمار توصیفی و استنباطی) با استفاده از نرم افزار SPSS با طرح سه فرضیه ، ساختار خانواده (تک والدینی ، اقتصادی ، جمعیت و مهاجر بودن) ، ویژگی های والدین (بزهکاری، اعتیاد و نوع رفتار) و زیست بوم خانواده انجام شد.نتایج به دست آمده نشان داد که بین بزهکاری اطفال و نوجوانان و ساختار خانواده از نوع تک والدینی با فوت پدر و ساختار اقتصادی خانواده، ویژگی های والدین و زیست بوم خانواده رابطه معنا دار وجود دارد .واژگان کلیدی : خانواده ،بزهکاری، اطفال و نوجوانان ، کانون اصلاح و تربیت اصفهان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminological study of the role of family and its structure on juvenile delinquency of Isfahan Correctional Center

نویسنده [English]

  • Samira Golkhandan
Assistant Professor, Faculty Member in Department Criminal and Criminology, Faculty of Law, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran.
چکیده [English]

Review:
The family, as the first social unit and the smallest, is the only social structure with continuity and harmony that has existed for a long time in human life and fulfills the most important vital human needs and establishes its social relations. The structure of the family and the conditions that govern it have an undeniable impact on the behavior and future of children and their delinquency. this study was conducted, with the aim of investigating the effect of family role on juvenile delinquency of Isfahan Education Reform Center and with descriptive survey-analytical correlation research method (descriptive and inferential statistics) using SPSS software with three hypotheses, family structure (single parent , Economic, Population and immigration), parental characteristics (delinquency, addiction and behavior) and family ecology. The results show that there is a significant relationship between family structure of single parent type with paternal death, parental characteristics and family ecology. .

Key word: family , crim , juvenile, Isfahan Correctional Center

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: family
  • crim
  • juvenile
  • Isfahan Correctional Center