رسیدگی به جنایت تجاوز از سوی مقامات اسرائیلی در دیوان بین‌المللی کیفری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)، تهران، ایران.

10.22034/jclc.2022.345998.1705

چکیده

در طول دهه‌ها اشغال، اقدامات اسرائیل در انضمام بخش‌هایی از کرانه باختری رود اردن می‌تواند به مثابه جنایت تجاوز قلمداد ‌شود که هم از منظر حقوق مسوولیت بین‌المللی و هم از منظر حقوق مسوولیت کیفری، پیامدهایی را برای اسرائیل به همراه دارد. هدف این نوشتار توجه به جنبه مسوولیت کیفری مقامات اسرائیلی است. بر اساس روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به بیان وقایع می‌پردازیم و در ادامه در پرتو مقررات حاکم بر دیوان بین‌المللی کیفری، انضمام مورد نظر اسرائیل را در پرتو جنایت تجاوز تجزیه و تحلیل می‌نماییم. از این جهت، نوشتار حاضر متمرکز بر امکان طرح موضوع در دیوان بین‌المللی کیفری به سبب انضمام بخش‌هایی از کرانه باختری به اسرائیل است. بر اساس بررسی انجام شده، شرایط ماهوی و شکلی لازم برای بررسی ارتکاب جنایت تجاوز در خصوص این انضمام در دیوان بین‌المللی کیفری فراهم است و دیوان می‌تواند جنایت تجاوز را در کنار جنایات جنگی و جرائم علیه بشریت مورد بررسی قرار دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bringing Israeli Officials to the International Criminal Court on the Crime of Aggression

نویسنده [English]

  • Abdollah Abedini
Faculty Member of the Institution for Research and Development in the Humanities (SAMT), Tehran, Iran.
چکیده [English]

During decades of occupation, Israel's actions, including annexation of the West Bank, are considered a crime of aggression, with consequences for Israel both in terms of international responsibility law and criminal responsibility. In this article, we discuss the criminal responsibility of the Israeli authorities in this regard. This article, based on a descriptive-analytical method, first describes the events and then analyzes the annexation of the West Bank in the light of the provisions of the International Criminal Court in the light of the crime of aggression. The present article focuses on the possibility of raising the issue in the International Criminal Court due to the annexation of parts of the West Bank to Israel. According to the paper, the substantive and procedural conditions for investigating the crime of aggression in connection with the annexation are provided in the International Criminal Court, and the Court can examine the crime of aggression alongside war crimes and crimes against humanity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Annexation"
  • "Occupying Power "
  • "West Bank "
  • "Aggression "
  • "International Criminal Court"