پارامترهای یک عملیات مخفی دام‌گستری موفق و مشروع در جرم اقتصادی پول‌شویی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

10.22034/jclc.2022.333843.1672

چکیده

پول‌شویی محصولی جانبی از فعالیت‌های جنایی است که می‌تواند یکپارچگی نهادهای مالی یک کشور را از بین ببرد؛ بنابراین کشف این جرم و مبارزه با آن بسیار حیاتی است اما آنچه مبارزه با این جرم را طاقت‌فرسا نموده ویژگی‌های خاص آن ازجمله عدم رؤیت‌پذیری، ریزومیک شدن فضا و روش‌های ارتکاب، مرتکبین حرفه‌ای، تحرک و پویایی جرم، پراکندگی خطر، سازمان‌یافته و بدون بزه‌دیده بودن است. ازاین‌رو برای کشف این جرم، ناگزیر به استفاده از عملیات‌های مخفی هستیم ازجملۀ آنها، عملیات دام‌گستری است که در جرم پول‌شویی، دارای سه ویژگی است؛ اول: تحصیل دلیل علیه پول‌شویان و خارج نمودن آنها از چرخۀ فعالیت جنایی. دوم: بازداشتن افرادی که ممکن است مقاصد فریب‌کارانه در سر داشته، این افراد با ترس از اینکه ممکن است طعمه این عملیات‌ها باشند از ارتکاب جرم بازداشته خواهند شد. سوم: به واسطۀ این عملیات‌ها، سازمان‌های جنایی برای استفاده از خدمات شرکت‌های پول‌شویی، مقادیر زیادی پول نقد را جابه‌جا نموده که این مسأله شناسایی آنها را برای مأمورین آسان‌تر خواهد کرد؛ اما یک عملیات دام‌گستری زمانی می‌تواند موفق باشد که علاوه ‌بر به دام انداختن مجرمین واقعی، موجب متنبه شدن مجرمین احتمالی نیز شود. توجه به اقتصاد و اخلاقیات این عملیات‌ها و وجود مدیریت آن و توجه به عکس‌العمل مردم در قبال آنها از دیگر ویژگی‌های این عملیات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parameters of a Successful and legitimate Covert Entrapment Operation in the Economic Crime of Money Laundering

نویسندگان [English]

  • Mohammad Pirani 1
  • Asghar Abbasi 2
  • Ali Ghorbani 2
1 Ph.D. Student in Criminal law and Criminology, Faculty of Law, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
چکیده [English]

Money laundering is considered as a by-product of criminal activities having the potential of destroying the integrity of financial institutions in a country. Thus, it is necessary to discover this crime and fight it. But the special characteristics of this crime, including its non-visibility, rhizomization of the space and ways of committing, professional perpetrators, its mobility and dynamicity, dispersion of danger, being organized, and seeming to be without victims. Therefore, we have to use secret operations to discover this crime. Entrapment can be mentioned among these operations, having three features in the crime of money laundering: 1) Gaining evidence against money launderers and excluding them from the cycle of criminal activity; 2) Arresting people who are likely to have fraudulent intentions, these people will be prevented from committing crimes because of the fearing that they may be the prey of these operations; 3) Through these operations, criminal organizations have moved large amounts of cash to use the services of money laundering companies, making it easier for the officers to identify them. But an entrapment operation can be successful when, in addition to entrapping real criminals, it also warns potential criminals. Taking into account the economy and ethics of these operations and their management and considering people's reaction to them are among other characteristics of this kind of operations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covert operations
  • Police
  • Entrapment
  • Economic Crime
  • Money Laundering