تروریسم در عداد جنایات بین ‏المللی: رویکرد دادگاه ویژۀ لبنان به تعریف تروریسم بین‏ المللی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق بین‏ الملل دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‏ الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در تاریخ 21 ژانویه 2011، قاضی شعبه مقدماتی در دادگاه ویژۀ لبنان برای تصمیم ‏گیری در خصوص تأیید یا عدم تأیید کیفرخواست متهمان لازم دانست که مطابق اساسنامه، نظر شعبۀ تجدیدنظر را در مورد برخی مسائل جویا شود. از جمله مهم‏ترین مسائل مطرح شده، تعریف تروریسم بین ‏المللی بود؛ به این معنا که آیا برای رسیدگی‏ های آتی فقط باید تعریف قانون مجازات لبنان از این جرم مدنظر قرار گیرد یا اینکه باید از حقوق بین‏ الملل نیز یاری گرفت؟ مطابق نظر شعبۀ تجدیدنظر، قوانین کیفری لبنان در خصوص تروریسم باید در پرتوی حقوق بین ‏الملل تفسیر شوند تا بر خلاف رویۀ دادگاه‏ های داخلی لبنان، وسایل ارتکاب این جرم که سبب بروز خطر عمومی می‏شوند به صورت حصری و مضیق در نظر گرفته نشوند. در این میان نکتۀ مهم آن است که دادگاه ویژۀ لبنان به عنوان نخستین دادگاهی که صلاحیت ذاتی رسیدگی به جنایت تروریسم را دارد، بر این باور است که تعریف جنایت تروریسم بین ‏المللی را می‏توان در عرف بین‏ المللی احراز نمود. به زعم دادگاه، این قاعدۀ عرفی واجد سه عنصر است: 1) ارتکاب یک عمل مجرمانه (نظیر قتل، آدم‏ ربایی، گروگانگیری، آتش ‏سوزی عمدی و غیره)؛ 2) قصد پراکندن خوف و وحشت در میان مردم ـ که به طور معمول به ایجاد خطر عمومی می ‏انجامد ـ یا اجبار مستقیم یا غیرمستقیم مقام ‏های ملی یا بین ‏المللی به انجام اقدام‏ هایی یا خودداری از انجام آن؛ 3) زمانی که عمل؛ واجد یک عنصر فراملی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Terrorism as an International Crime: Special Tribunal for Lebanon’s Approach to Definition of International Terrorism

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Beigzadeh 1
  • Mona Mirzadeh 2
1 Professor of International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
2 Ph.D. Candidate in International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Pursuant to the Special Tribunal for Lebanon's Rules of Evidence and Procedure, on 21 January 2011 Pre-Trial Judge has submitted to the Appeals Chamber some questions of law that require resolution before he can determine whether to confirm the indictment currently before him.
One of the most important questions was about definition of international terrorism. In other word, taking into account the fact that the Statute refers exclusively to the relevant provisions of the Lebanese Criminal Code in order to define the notion of terrorist acts, should the Tribunal also take into account the relevant applicable international law? The Appeals Chamber argued that the narrow interpretation of the "means" element under Lebanese jurisprudence should be interpreted in accordance with the definition of terrorism under international law.
As a first international Tribunal with jurisdiction ratione materiae over the crime of terrorism, STL believes that a customary rule of international law regarding the international crime of terrorism has indeed emerged. This customary rule requires the following three key elements: (i) the perpetration of a criminal act (such as murder, kidnapping, hostage-taking, arson, and so on), or threatening such an act; (ii) the intent to spread fear among the population (which would generally entail the creation of public danger) or directly or indirectly coerce a national or international authority to take some action, or to refrain from taking it; (iii) when the act involves a transnational element.

کلیدواژه‌ها [English]

  • definition of international terrorism
  • Special Tribunal for Lebanon
  • International Crimes
  • determination of customary international law
  • means by which terrorism is carried out
الف. منابع فارسی
انجمن حقوق بین ‏الملل. اصول حاکم بر شکل ‏گیری حقوق بین ‏الملل عرفی عام. ترجمه محمدجعفر قنبری جهرمی. تهران: دراک، 1384.
بیگ‏ زاده، ابراهیم. «دادگاه ویژه لبنان: گامی در راه گسترش مبارزه با بی ‏کیفری.» مجله تحقیقات حقوقی 49 (1388): 186-145.
عبدالهی، محسن. تروریسم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1388.
فلسفی، هدایت‌الله. صلح جاویدان و حکومت قانون دیالکتیک همانندی و تفاوت. فرهنگ نشر نو، 1390.
کاسسه، آنتونیو. «تروریسم برهم زننده دسته ‏بندی ‏های حقوقی حقوق کیفری بین ‏المللی.» ترجمه حسین آقایی جنت مکان. مجله حقوقی دادگستری 44 (1382): 68-55.
میرمحمدی، معصومه سادات. «تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین ‏المللی کیفری بر جرم ‏انگاری جنایات بین ‏المللی در قوانین داخلی دولت‏ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آنها.» مجله حقوقی بین ‏المللی 41:26 (1388): 143-174.
ب. منابع انگلیسی
Books and Articles
Ambos, Kai. “Judicial Creativity at the Special Tribunal for Lebanon: Is There a Crime of Terrorism under International Law?” Leiden Journal of International Law 24:3 (2011).
Cassese, Antonio. “The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law.” Journal of International Criminal Justice 4 (2006).
Clere, Almiro. “An Examination of the Special Tribunal for Lebanon’s Explosive Declaration of ‘Terrorism’ at Customary International Law.” Dissertation at University of Otago. 2012.
Di Filippo,Marcello. “Terrorist Crimes and International Co-operation: Critical Remarks on the Definition and Inclusion of Terrorism in the Category of International Crimes.” European Journal of International Law 19 (2008).
Gardner, Maggie. “Reconsidering Trials in Absentia at the Special Tribunal for Lebanon: An Application of the Tribunal's Early Jurisprudence.” The George Washington International Law Review 43 (2011).
Gillett, Matthew and Matthias Schuster. “Fast-track Justice: The Special Tribunal for Lebanon Defines Terrorism.” Journal of International Criminal Justice 9:5 (2011).
Puchooa, Prakash. “Defining Terrorism at the Special Tribunal for Lebanon.” Journal of Terrorism Research 2:3 (2011).
Saul, Ben. “Legislating from a Radical Hague: The United Nations Special Tribunal for Lebanon Invents an International Crime of Transnational Terrorism.” Leiden Journal of International Law 24 (2011).
Sliedregt, Elies Van and Larissa Van Den Herik. “The STL Interlocutory Decision on the Definition of Terrorism – Judicial Ingenuity or Radicalism?” Leiden Journal of International Law 24 (2011).
Tomuschat, Christian. “Universal Jurisdiction and Terrorism.” in Socitéte Francaise pour le Droit International. Les Nouvelles Menaces Contro La Paix et La Sécurité International. Paris: Journee Franco Allemande, 2004.
Wählisch, Martin. “The Special Tribunal for Lebanon an Introduction and Research Guide.” GLOBALEX, 2012, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2147749.
Wood, Michael. “The UN Security Council and International Law.” Hersch Lauterpacht Memorial Lectures, Held at the Lauterpacht Center for International Law, University of Cambridge, November 7-9, 2006.
Documents and cases
The Arab Convention for the Suppression of Terrorism, adopted by the Council of Arab Ministers of the Interior and the Council of Arab Ministers of Justice. Cairo, April 1998, http://www.al-bab.com/arab/docs/league/terrorism98.htm.
Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, Technical guide to the implementation of Security Council resolution 1373 (2001), 2009.
I.C.J. Reports, 1951, Asylum Case.
I.C.J. Reports, 1986, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v United States).
Report of the Islamic Republic of Iran to the Counter-Terrorism Committee pursuant to paragraph 6 of Security Council resolution 1373 (2001) of 28 September 2001, S/2001/1332.
Statute of the Special Tribunal for Lebanon.
Supplementary report of the Islamic Republic of Iran to the Security Council Counter-Terrorism Committee pursuant to paragraph 6 of Security Council resolution 1373 (2001), 19 February 2003, S/2003/266.
UN Special Tribunal for Lebanon (Appeals Chamber), Interlocutory Decision on the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide, Perpetration, Cumulative Charging, STL-11–01/I, 16 February 2011.
Court of Justice, Assassination of Sheikh Nizar Al-Halabi, decision no 1/1997, 17 January 1997.
Special Tribunal for Lebanon Rules of Procedure and Evidence, adopted on 20 March 2009, last amended on 20 February 2013.
Report to the Counter-Terrorism Committee (Iran), 27 December 2011, S/2001/1332.
ICC-ASP/10/32, Report on the Working Group on Amendments, Assembly of States Parties, Tenth session, New York, 9 December 2011.
Court of Justice, Rachid Karami case, decision no 2/1999, 25 June 1999.
Answers to questions 1.2 to 2 of the letter dated 10 October 2003 on the consideration of the Government of the Islamic Republic of Iran with regard to the implementation of the Resolution 1373, 3 March 2004, S/2004/215.
Security Council Resolution 1595, April 7, 2005.
Security Council Resolution 1636, Oct. 31, 2005.
Security Council Resolution 1644, Dec. 15, 2005.
Security Council Resolution 1686, June 15, 2006.
Security Council Resolution 1748, March 27, 2007.
Security Council Resolution 1757, May 30, 2007; Annex, Agreement between the United Nations and the Lebanese Republic on the establishment of a Special Tribunal for Lebanon.
Security Council Resolution 1815, June 2, 2008.
ICC-ASP/8/20, Annex II, Report of the Working Group on the Review Conference, Assembly of State Parties, Eighth session, The Hague, 18-26 November 2009.