دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-190