دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، مهر 1394، صفحه 1-190