تأثیر رسانه‌ها بر خشونت‌گرایی و احساس ناامنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

احساس ناامنی ناشی از جرم پدیده‌ای شایع و یکی از معضلات اجتماعی جوامع نوین است. رسانه‌ها می‌توانند نقش بسزایی در این احساس ایفا نمایند. بر همین اساس، مقاله پیش رو در نظر دارد اثرگذاری رسانه‌ها بر خشونت‌گرایی و احساس ناامنی در جامعه را ضمن تشریح نظریات مربوطه، با تمرکز بر متغیرهای میزان آگاهی، جنس، شهر و سطح تحصیلات تحلیل کند. در این مقاله پس از بررسی مبانی نظری این پدیده با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، پژوهشی در سال 1393 با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. حجم نمونه 180 نفر از سه شهر تهران، مشهد و قم می‌باشد. یافته‌های پژوهش با استفاده از آمارۀ خی‌دو و p-value مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که پاره‌ای از متغیرهای مورد بحث بر احساس ناامنی تأثیرگذار و برخی دیگر تأثیری در ایجاد این احساس نداشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Press on Violence and Feeling Insecure

نویسندگان [English]

  • Ali Saffari 1
  • Razieh Saberi 2
1 Assistant Professor of Faculty of Law, Shahid Beheshti University
2 Ph.D. Student in Faculty of Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Fear of crime and feeling insecure as e result, is one of social problems in todays societies. The press can play a vital role in producing such a feeling. This paper is therefore, planned to analyze the effect of the press on violence and feeling insecure in the community by first looking at the current literature and then by a survey which tries to evaluate the effect of four variants including the level of the knowledge, sex, education in three different towns (Tehran, Mashhad, Qom) on people. This was carried out in1393 by distributing 180 questionnaires amongst people in the three mentioned towns. The data gathered was analyzed by P-Value and Chi-squared test. The result shows that some of the variants have been effective on feeling insecure and violence, but the others did not have any effect on such a feeling of people studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feeling in secure
  • public opinion
  • fear of crime
  • Violence
  • the effect of press
ابن‌الدین حمیدی، محمدرضا. «رهبری افکار عمومی.» ماهنامه جهان گستر86 (1390): 130-105.
احمدی، حبیب، علی عربی، و بهزاد حکیمی‌نیا. «بررسی رابطۀ مصرف رسانه‌ای و ترس از جرم (مورد مطالعه: شهر کرج).» مطالعات جامعه‌شناختی شهر کرج 7 (1392): 24-1.
الیاسی، محمدحسین. «مبانی نظری و عملی رسانه اثربخش و کارآمد.» فصلنامه عملیات روانی 17 (1386): 25-1.
بیات، بهرام. جامعه‌شناسی احساسی امنیت. چ 1. تهران: انتشارات امیر کبیر، 1388.
پاک‌نهاد، امیر. «احساس ناامنی و ترس از جرم.» مجله آموزه‌های حقوق کیفری 5 (1392): 180-155.
پورکاظمی، شهلا. «مخاطب‌شناسی و تولید رادیو-تلویزیونی.» فصلنامه پژوهش و سنجش 26 (1380): 73-49.
خواجه‌نوری، بیژن، و مهدی کاوه. «مطالعه رابطه بین مصرف رسانه‌ای و احساس امنیت اجتماعی.» مجله پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی 2 (1392): 78-57.
دادگران، محمد. «متقاعدسازی و شیوه‌های تأثیرگذاری بر افکار عمومی.» فصلنامه پژوهش و سنجش 26 (1380): 52-40.
دهرویه، محمد. «تأثیر رسانه‌ها بر احساس امنیت؛ مطالعه موردی در شهر تهران با تأکید بر فعالیت‌های پلیسی.» فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم 12 (1388): 82-55.
دیباچی، فاطمه. «تأثیر آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیون بر نگرش و رفتار زنان متأهل تهرانی نسبت به خرید کالاهای تبلیغ شده.» فصلنامه پژوهش و سنجش، 41 (1384): 254-229.
گانتلت، دیوید. «ده اشتباه درباره مدل تأثیر رسانه‌ها.» ترجمه محمدحسن شیخ‌الاسلامی. فصلنامه پژوهش و سنجش 53 (1387): 68-51.
رستگار، لیلا. «رسانه‌ها و افکار عمومی.» مجله رسانه 2 (1387): 35-10.
رسول، رامین. «مدیریت افکار عمومی در روابط عمومی.» مجله روابط عمومی 34 (1385): 20-16.
سلیمی، مجید. «طراحی و ساخت مقیاس مجموع نمرات لیکرت با رویکرد پژوهشی در مدیریت.» مجله دانش مدیریت 80 (1387): 60-41.
سیدزاده ثانی، مهدی. «بازتاب عدالت کیفری در رسانه‌های گروهی: ضوابط و آثار.» رساله دکترا، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1390.
سیدزاده ثانی، مهدی. «ترس از بزه‌دیدگی مکرر.» در: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم (پیشگیری از تکرار جرم و بزه‌دیدگی). چ 1. تهران: دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، 1388.
شبابی، مهرشاد، و محمد آقاسی. «تأثیر رسانه بر افکار عمومی، با استفاده از روش تقویت افتراقی نمونه موردی، قتل ندا آقاسلطان.» فصلنامه فرهنگی- دفاعی زنان و خانواده 17 (1390): 117-83.
صفاری، علی. کیفرشناسی، چاپ بیست و هشتم، تهران: نشر جنگل، 1394.
عینی، ژاله. «متقاعدسازی و افکار عمومی در رسانه‌های غرب.» ماهنامه جهان گستر 113 (1393): 70-63.
فرجیها، محمد، و محمدباقر مقدسی. «رویکرد عوام‌گرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان؛ مطالعه تطبیقی.» مجله آموزه‌های حقوق کیفری 14 (1389): 27-3.
فرجیها، محمد. «بازتاب رسانه‌ای جرم.» فصلنامه رفاه اجتماعی 22 (1390): 86-57.
قنبری، شهلا، و علی رمضانخانی. «نقش رسانه‌ها در ترویج رفتارهای مخاطره‌آمیز.» فصلنامه پژوهش و سنجش 49 (1386): 102-87.
محمودی جانکی، فیروز، و محسن مرادی حسن‌آبادی. «افکار عمومی و کیفرگرایی.» مجله مطالعات حقوقی 2 (1390): 214-175.
مختاری، محمدعلی. «رسانه و جهت‌گیری افکار عمومی در تصمیم‌گیری عمومی.» فصلنامه علوم اجتماعی 24 (1388): 77-70.
مرادی حسن‌آبادی، محسن، و فیروز محمودی جانکی. «بررسی تأثیر افکار عمومی بر ابقای مجازات اعدام در غرب.» مجله پژوهشنامه حقوق کیفری 2 (1391): 104-85.
مسکنی، زهرا. «بررسی تأثیر رسانه‌ها در وقوع و پیشگیری از جرائم.» مجله اصلاح و تربیت 41 (1384): 22-20.
معتمدنژاد، کاظم. وسایل ارتباط جمعی، ج 1. چ 3. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1379.
مقدسی، محمدباقر، و محمد فرجیها. «رویکرد عوام‌گرایی کیفری به جرائم جنسی (مطالعه موردی).» مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی 2 (1390): 132-113.
مقدسی، محمدباقر، و محمد فرجیها. «ویژگی‌های سیاست کیفری عوام‌گرا؛ مطالعه تطبیقی.» مطالعات حقوق تطبیقی 2 (1392): 155-137.
مک‌کوایل، دنیس. درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی. مترجم پرویز اجلالی. چ 3. تهران: نشر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، 1388.
مهدی‌زاده، محمد. مطالعه تطبیقی نظریه کاشت و دریافت در ارتباطات. چ 1. تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما، 1384.
میرمحمدصادقی، حسین، و محمدباقر گرایلی. «تحلیل فعالیت شرکت‌های هرمی از منظر حقوق کیفری اختصاصی و مقایسۀ آن با بازاریابی شبکه‌ای.» مجله آموزه‌های حقوق کیفری 7 (1393): 52-27.
نیکوکار، حمیدرضا، و بهاره همت‌پور. ترس از جرم. چ 1. تهران: نشر میزان، 1391.
نیکوکار، حمیدرضا، مژگان امرالهی بیوکی، و مهری برزگر. «نقش ترس از جرم بر اجرای علنی مجازات مرگ با تأکید بر نقش رسانه‌ها (مطالعه موردی اعدام قاتل روح‌الله داداشی).» فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم 26 (1392): 196-169.
Cohen, Stanley. Folk Devils and Moral Panics. London: Rout ledge, 2002.
Cowdery, Nicholas. Getting Justice Wrong: myths, the media and crime. Australia: Allen & Unwin, 2001.
Gerbner, George and Larry Gross. “Living With Television: The Violence Profile.” Journal of Communication 26 (2002): 1-15.
Goode, Erich. Drugs in American Society. 7th Ed. New York: McGraw-Hill, 2008.
Hall, Stuart et al. Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order. London: Macmillan, 1978.
Jenkins, Philip. Intimate Enemies, Moral Panics in Contemporary Britain. New York: Aldine de Gruyter, 1992.
www.azinpajoohesh.ir
http://isn.moe.gov.ir