مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان- نویسنده مسؤول)

2 استادیار دانشگاه شهید چمران

چکیده

با توجه به رشد روزافزون کالاها و سرازیر شدن آن‌ها به بازار مصرف، خریداران بسیاری از این کالاها استفاده می‌کنند. در بسیاری از جوامع صنعتی، سرعت تولید کالاهای مختلف بسیار بالاست، خطرات استفاده از این کالاها نیز بسیار بالاست. برخی از این خطرات، مربوط به ذات خود کالا است و برخی دیگر مربوط به غیراستاندارد بودن آن‌ها و از این راه خسارت‌هایی به مصرف‌کننده کالا می‌رسد. با تولید کالاهای بی‌کیفیت و وارد شدن ضرر به مصرف‌کننده از خود پرسیده‌ایم که در این زمینه چه باید کرد؟ ما به دنبال آن هستیم تا با تبیین حدود مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالا و بررسی مبانی این مسؤولیت و ضمانت اجراهای موجود، کمی و کاستی‌های این مسأله روشن شود تا بتوان برای آن راهکارهایی جست‌وجو کرد؛ چرا که اکثر افراد جامعه، از قوانین حقوقی، دادگستری و دستگاه‌های نظارتی، انتظار برخورد قاطع و مؤثر را در این زمینه دارند تا جلوی هرگونه خسارت در آینده گرفته شود و ضررهای وارد شده به افراد نیز جبران گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civil and Criminal Liability of the Manufacturer of Non Standard Products

نویسندگان [English]

  • Sadegh Dashti 1
  • Pejman Mohammadi 2
  • Hossein Aghaei Jannatmakan 2
چکیده [English]

Many buyers to make use of goods to reason development goods and presentations goods to market. In many industrial societies that speed production goods are high. Dangers use of goods will high too. A few dangers are depend on natures goods and other are depend on non- standard goods and cars be lose to user. To production un-quality goods and lose to user, we question ourselves: what we do about it? We follow it that clear defects of subjects and search to find way with specify limits responsibilities civil and penal producer goods and study it base on responsibilities, elements and effects and guarantee execution. What most people of society expect of legal laws, ministry of justice and control department that decisive and effective encounters in this field, that to prevent of lose on future and to compel sate of people too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Liability
  • Criminal Liability
  • non standard products
  • consumers
  • manufacturers
اردبیلی، محمدعلی. «مسؤولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در حقوق کیفری ایران.» مجله تحقیقات حقوقی 16 و 17 (5-1374): 248-221.
بابایی، ایرج. حقوق بیمه. چ 2. تهران: انتشارات سمت، 1383.
بادینی، حسن. فلسفه حقوق مدنی. چ 1. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1384.
جعفری‌تبار، حسن. مسؤولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا. چ 1. تهران: دادگستر، 1375.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق. چ 11. تهران: گنج دانش، 1380.
خدابخشی، عبدالله. استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری. چ 1. قم: فکرسازان، 1384.
خواجه‌پیری، عباس. حقوق مدنی (4). چ 1. تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی، 1380.
ژوردن، پاتریس. تحلیل رویه قضایی در زمینه مسؤولیت مدنی. چ 1. ترجمه و تحقیق ‌مجید ادیب. تهران: میزان، 1386.
شکری، رضا، و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی. چ 7. تهران: مهاجر، 1387.
طاهری نسب، سیدیزدالله. رابطه علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان. چ 1. تهران: دادگستر، 1388.
عمید، حسن. فرهنگ عمید. چ 11. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1379.
کاتوزیان، ناصر. عقود معین ج 1. چ 3. تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری شرکت بهمن، 1373.
کاتوزیان، ناصر. مسؤولیت ناشی از عیب تولید. چ 2. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1384.
کاتوزیان، ناصر. «حمایت از زیان‌دیده و مسؤولیت تولید کننده در حقوق فرانسه.» فصلنامه حقوق 68 (1384): 198-179.
کاتوزیان، ناصر. الزام‌های خارج از قرارداد (مسؤولیت مدنی) (دو جلدی) ج 1. چ 8. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1386.
کاتوزیان، ناصر، لعیا جنیدی، و مجید غمامی. مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی. چ 3. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1386.
کاظمی، محمود. «مسؤولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده.» فصلنامه حقوق 3 (1386): 240-207.
مبین، حجت. «تحولات مبانی مسؤولیت مدنی و ارتباط آن با اندیشه‌های حقوق کیفری.» فصلنامه حقوقی گواه 10 (1386): 50-39.
مددی، صادق. «مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالای خطرناک.» پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1379.
ناطق نوری، سوده. «مسؤولیت فروشنده نسبت به خریدار در فروشگاه‌های بزرگ.» فصلنامه حقوقی گواه 12 (1387): 36-27.
نجفی، بهزاد. شرکت‌های فراملیتی و حقوق مصرف کنندگان. چ 1. تبریز: انتشارات اختر، 1386.
نوری، محمدعلی، مترجم. عقود و تعهدات قراردادی به طور کلی و الزامات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه مواد 1386-۱۱۰۱. چ 1. تهران: گنج دانش، 1380.
Clark, A.M. Product Liability. 1st ed. London: Sweet & Maxwell, 1989.
Clarkson, K.W. West's Business. 6th ed. New York: West Publishing Company, 1992.
Cornu, Gerard. Vocabulaire Juridque. Huitieme Edition. Paris: Association Henri Capitant, Presses Universitaires de France, 2000.
Ginnow, Arnold O., and George Gordon. Products Liability - Public Contracts. 1st ed. New York: West Publishing Company, 1975.
Jones, M.A. Medical Negligence. 1st ed. London: Sweet & Maxweel, 2003.
Markesinis, Basil S., and Hannes Unberath. The German Law of Torts: A Comparative Treaties. 2nd ed. USA: Hart Publishing, 1990.
Viney, Geneviève. Traité droit civil, introduction à la responsabilité. 2ème éd. Paris: L.G.D.J., 1995, n°35.