دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-234 
مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد

صفحه 142-169

صادق دشتی؛ پژمان محمدی؛ حسین آقایی جنت مکان