دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-234 
6. مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد

صفحه 142-169

صادق دشتی؛ پژمان محمدی؛ حسین آقایی جنت مکان