اتحادیه اروپایی و دیوان بین المللی کیفری: همکاری و حمایت نهادین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری بزرگ‌ترین دستاورد حرکت جامعه بین‌الملل به‌سوی استقرار عدالت کیفری تلقی می‌شود. بی‌تردید تحقق این مأموریت نمی‌تواند به‌تنهایی و بدون همکاری با سایر نهادهای بین‌المللی صورت پذیرد. مطالعه حاضر به بررسی همکاری دیوان با اتحادیه اروپا پرداخته است. بدین‌منظور، مبنای رابطه میان دو نهاد و تعهد اتحادیه به همکاری با دیوان و سپس اقدامات اتحادیه به‌منظور حمایت از این نهاد موردِبررسی قرار گرفت. اتحادیه اروپا از بدو تأسیس دیوان، سیاست حمایت از توسعه و ارتقای عملکرد دیوان را وجه همت خود قرار داده است. اتحادیه فرایندی را در چهارچوب اسناد مصوّب خود ایجاد کرده است تا دو محور حمایتی خود یعنی بسط صلاحیت سرزمینی و ارتقای عملکرد دیوان را سامان دهد. مهم‌ترین سند اتحادیه، سند موضع مشترک در رابطه با دیوان می‌باشد که توسط شورای اروپایی تصویب شد. سایر اسناد اتحادیه در‌این‌راستا، ازجمله برنامه اقدام و موافقتنامه معاضدت و همکاری، در پرتو این سند به تصویب رسید که مجموعاً چهارچوبی متّقن در همکاری و حمایت ارکان و اعضای اتحادیه از دیوان بین‌المللی کیفری ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The European Union and International Criminal Court: Institutional Cooperation and Support

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ghasem Zamani 1
  • Esmaeel Yaghoubi 2
1 Professor at International and Public Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Graduate at International Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Establishment of International Criminal Court (ICC) can undoubtedly be considered as the most significant achievement of the international community in its movement toward criminal justice. Such a mandate, however, cannot be achieved without support and cooperation with other international players. The present study will review the cooperation and support the ICC can receive from a regional arrangement such as the European Union. For this purpose, we will review issues such as the basis of obligations of the EU to support ICC, the major policies and the concrete actions adopted by the EU. The European Union as one important regional arrangement has defined its macro-policy toward ICC with a view to achieve two main goals, namely universality of the Rome Statute and effective functioning of the ICC. To realize those goals, EU has adopted certain measures including adoption of a common policy as basis of EU-ICC support; conclusion of a cooperation agreement as the basis for EU-ICC cooperation and several action plans to implement such documents. After a decade of support and cooperation, the EU policies and measures have provided a proper framework for such cooperation and support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Criminal Court
  • European Union
  • EU-ICC Common Policy
  • EU-ICC Cooperation Agreement
  • Rome Statute

فهرست منابع

الف. منابع فارسی
خالقی، علی. «قرار جلب اروپایی و تأثیر آن بر حقوق استرداد مجرمین در اتحادیه اروپا». مجله پژوهشهای حقوقی 7 (1384): 28-13.
ب. منابع انگلیسی
A Secure Europe in a Better World - The European Security Strategy, Brussels, 12 December 2003.
Action Plan to Follow-Up Common Position on the International Criminal Court Adopted by the European Parliament in July 2003.
Agreement between the International Criminal Court and the European Union on Cooperation and Assistance, 10 April 2006, ICC-PRES/01-01-06.
Antoniadis, Antonis and Olympia Bekou. “The European Union and the International Criminal Court: An Awkward Symbiosis in Interesting Times.” International Criminal Law Review 7 (2007): 621-655.
Bantekas, Ilias. “The Principle of Mutual Recognition in EU Criminal Law.” European Law Review 32 (2007): 365-385.
Case 21-24/72 International Fruit Company NV v. Produktschaap voor Groenten en Fruit [1972].
Council Common Position on the International Criminal Court, adopted by the Council of the European Union at 16 June 2003, 2003/444/CFSP.
Council Decision 2002/494/JHA of 13 June 2002 (OJ L 167/1, 26.6.2002).
Council Decision 2003/335/JHA of 8 May 2003 (OJ L 118/12, 14.5.2003) ECR 1219.
EU-ICC Cooperation and Assistance Agreement, 10 April 2006 (OJ L 115 of 28.04.2006).
EU-ICC Implementing Arrangements.
Framework Decision 2002/584 of 13 June 2002 (OJ L 190/1, 18.7.2002).
International Criminal Court. “Situations under Investigation.” Accessed September 2, 2016. https://www.icc-cpi.int/pages/situations.aspx.
Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities (OJ 167, 13.7.1967).
Report on the Implementation of the European Security Strategy - Providing Security in a Changing World, Brussels, 11 and 12 December 2008.
Ryngaert, Cedric. “Universal Jurisdiction in an ICC Era: A Role to Play for EU Member States with the Support of the European Union.” European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 14 (2006): 46-80.
Statute of the International Criminal Court.
Vierucci, Luisa. “The European Arrest Warrant: An Additional Tool for Prosecuting ICC Crimes.” Journal of International Criminal Justice 2 (2004): 275-285.
Wouters, Jan, and Sudeshna Basu. “The Creation of a Global Criminal Justice System: the European Union and the International Criminal Court.” Katholieke Universite Leuven 26 (2009): 1-30.