تقابل یا تعامل قوانین کیفری دولت خارجی با حقوق بزه‌دیده؛ در پرتو اصل شناسایی متقابل در حقوق کیفری اتحادیه اروپا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

حمایت از حقوق بزه‌دیده واجد اهمیت کمتری از حقوق متهم نیست؛ اما حمایت دولت متبوع وی منوط به جرم‌انگاری و شناسایی بزه‌دیده هر جرم به‌طور خاص در سطح دولت‌های عضو اتحادیه اروپاست. باوجوداین دولت سرزمینی بزه‌دیده حسب شرایط اصل شناسایی متقابل مکلف به تبعیت از قانون کیفری یا تصمیمات قضایی دادگاه‌های دولت خارجی برای مقابله با جرم در قلمرو سرزمینی خود و حمایت از بزه‌دیده متبوع است. لیکن این وضعیت در تضاد با اصل حاکمیت درون‌سرزمینی و تقابل قوانین کیفری دولت‌هاست. از یک ‌طرف، محقق شدن ایده شکل‌گیری اتحادیه اروپا در حوزه آزادی، امنیت و عدالت مستلزم قانون کیفری واحد در قلمرو اتحادیه اروپاست که تاکنون میسّر نشده است. از طرف دیگر، تفاوت قوانین کیفری دولت سرزمینی مجرم با قوانین دولت متبوع بزه‌دیده باعث تقابل آنها با یکدیگر شده است تا‌حدّی‌که اجرای قوانین هریک در قلمرو دیگر دولت‌ عضو اتحادیه اروپا با چالش‌هایی مواجه است. اتحادیه اروپا با جعل اصل شناسایی متقابل درصدد رفع چالش‌های ناشی از این تقابل برآمده‌ است. بررسی تجربه، موانع و راهکارهای پیشنهادی حقوق کیفری اتحادیه اروپا برای گذر از چالش‌های پیش‌رو موضوع این نوشتار است. لیکن دستاوردهای این مطالعه حاکی از آن است که اجرای اصل شناسایی متقابل متکی به اصل هماهنگ‌سازی قوانین کیفری و در تضاد با ممنوعیت استرداد تبعه داخلی و اصل قانونی بودن جرایم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conflict or Interaction of Foreign Criminal Laws with Victim's Rights; in Light of the Principle of Mutual Recognition in EU Criminal Law

نویسنده [English]

  • Javad Salehi
Assistant Professor of Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Protecting the victim’s rights does not have much less importance than the accused’s rights. But, the support of his government depends on the criminalization and particularly identification of the perpetrators and victim of every crime, at the level of the member states of the European Union. However, the victim's territorial state is subject to the principle of mutual recognition of the obligation to comply with the criminal law or judicial decisions of the foreign state’s courts to deal with the crime in their territorial jurisdiction and to protect the victim. But, this situation is in contradiction with the principle of intraregional sovereignty and the opposition of the criminal laws of states. On the one hand, the realization of the idea of the formation of the European Union in the area of freedom, security and justice requires a unified criminal law in the territory of the European Union which has not yet been possible. On the other hand, the difference in the criminal law of the territorial state of the perpetrator with the laws of the government of the victim has caused them to be confronted with each other, in so far as the implementation of the laws of each one in the territory of another Member State of the European Union faces challenges. European Union by creating The Principle of Mutual Recognition has met the challenges posed by this confrontation. Hence, the subject of this paper is to examine the experience, barriers and solutions proposed by the European Union Criminal Law to overcome its challenges. However, the results of this study indicate that the implementation of the principle of mutual recognition relies on the principle of harmonization of criminal laws and in contravention of the ban on the extradition of domestic citizens and the principle of the legality of crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Union’ Criminal Law
  • European Victim
  • The Principle of Mutual Recognition
  • the Principle of Harmonization of Laws
  • The Principle of Unification of Laws

فهرست منابع

الف. منابع فارسی
آقایی جنت‌مکان، حسین. حقوق دادرسی عادلانه و منصفانه. تهران: انتشارات جنگل، 1396.
اردبیلی، محمدعلی و ندا میرفلاح نصیری. «اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی مُتضمن قاعده استرداد یا محاکمه در ایران». مجله حقوقی دادگستری 98 (1396): 35-7.
پوربافرانی، حسن و حسن بدری. «انتقال دادرسی کیفری در حقوق اتحادیه اروپا و امکان‌سنجی پذیرش آن در حقوق ایران؛ با نگاهی به مبانی فقهی»، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 1 (1396): 56-31.
پوربافرانی، حسن. حقوق جزای بین‌الملل. چاپ 10. تهران: انتشارات جنگل، 1396.
خالقی، علی. آیین دادرسی کیفری. جلد 1. چاپ 36. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1396.
شریعت‌باقری، محمدجواد. «تصویب موافقتنامه‌های همکاری قضایی بین‌المللی؛ مشکلات و راه‌حل‌ها». فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی 66 (1393): 74-39.
صالحی، جواد. «آثار بزه‌دیده‌شناسی بر حق مشارکت بزه‌دیده در تحقیقات مقدماتی در پرتو رویه دیوان بین‌المللی کیفری». مجله حقوقی بین‌المللی 52 (1394): 276-255.
فروغی، فضل‌اله و بهزاد جودکی. «راه‌حل‌های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین‌الملل». مجله حقوقی بین‌المللی 57 (1396): 285-249.
کرمی، داوود. «سیاست کیفری افتراقی در قلمرو ارکان متشکله جرایم سایبری». فصلنامه مجلس و راهبرد 93 (1397): 368-335.
کوشا، جعفر و مصطفی پاک‌نیت. «توازن میان حقوق متهم و بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین‌المللی». مجله حقوقی دادگستری 97 (1396): 52-29.
ب. منابع انگلیسی
Buczma, R. Sławomir. “An Overview of Legal Acts on Protection of Victims of Crime in the View of the Adoption of the Directive 2012/29/EU Establishing Minimum Standards on the Rights, Support and Protection of Victims of Crime in the European Union.” ERA Forum 14 (2013): 235-250.
Dashwood, Alan, Michael Dougan, Barry J Rodger, Eleanor Spaventa and Derrick Wyatt. European Union Law. 6th Ed. Oxford: Hart Publishing, 2011.
Elholm, Thomas. “Does EU Criminal Cooperation Necessarily Mean Increased Repression?.” European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 17 (2009): 191-226.
Hess, Burkhard. “The Brussels I Regulation: Recent Case Law of the Court of Justice and the Commission’s Proposed Recast.” Common Market Law Review 49 (2012): 1075-1112.
Königs, Tomas, Sohail Wahedi and Tjalling Waterbolk. “The European Union’s Approach towards Child Victim Testimonies in Criminal Proceedings Compared to the Right to Fair Trial.” Journal of Politics and Law 6 (2013): 14-34.
Maria Fletcher, Robin Loof and Bill Gilmore. EU Criminal Law and Justice. UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2010.
Mitsilegas, Valsamis. “The Place of the Victim in Europe’s Area of Criminal Justice.” in Protecting Vulnerable Groups: European Human Rights Framework. edited byFrancesca Ippolito and Sara Iglesias Sanchez, 313-337. Oxford: Hart Publishing, 2015.
Morgan, Caroline. “Where Are We Now with EU Procedural Rights?.” European Human Rights Law Review 4 (2012): 417-435.
Pakamanis, Mantas. “The Need and Possibilities of Harmonisation in Criminal Law Matters in the EU.” Kaunas: Mykolo Romerio Universiteto Viesojo Saugumo Fakultetas 10 (2013): 164-180.
Peers, Steve. EU Justice and Home Affairs Law. Vol. I. UK: Oxford Scholarship Online, 2016.
Wieczorek, Irene. “A Needed Balance between Security, Liberty and Justice. Positive Signals Arrive from the Field of Victims' Rights.” European Criminal Law Review 2 (2012): 1-17.