پیشگیری از جرایم بانکی ازطریق ارتقای مسئولیت اجتماعی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی، کارشناس حقوقی بانک رفاه کارگران و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران.

2 استاد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (بانک‌ها) به‌عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانکداری است که یکی از آثار آن، پیشگیری از جرایم بانکی می‌باشد. پیاده‌سازی اصول و مقرره‌های مسئولیت اجتماعی در بانک‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. درواقع الگوی «مسئولیت اجتماعی»، یک اصطلاح مدیریتی است که درصورت اجرایی شدن آن، شاهد کاهش جرایم و تخلّفات بانکی خواهیم بود. درواقع (CSR) یا مسئولیت اجتماعی بانک، تعهد واحد تجاری برای مشارکت در توسعه اقتصادی پاینده ازطریق کار کردن با کارکنان، خانواده و جامعه برای بهبود کیفیت است و در این راستا می‌توان به ایزو 26000 و اصل اکواتور اشاره کرد. ایزو 26000 به‌عنوان استاندارد مسئولیت اجتماعی به بررسی چالش‌های شرکت‌ها پرداخته و اصول اکواتور نیز در ده اصل به‌دنبال استانداردسازی اجتماعی بانک‌ها می‌باشد که امروزه 68 بانک بین‌المللی آن را پذیرفته‌اند. پس درواقع مسئولیت اجتماعی شرکت یا سی‌اس‌آر، بحث مدیریتی است که در حقوق نیز وارد شده است، زیرا سازکار پیشگیری است و در حقوق بانکی می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد. نظام پیشگیری حاصل از مسئولیت اجتماعی شرکت نیز سازکاری خودتنظیمی است که از مهم‌ترین تکنیک‌های غیرکیفری محسوب می‌گردد. در این مقاله سعی بر آن است به روش توصیفی ـ تحلیلی، با هدف تبیین مسئولیت اجتماعی، به نقش آن در پیشگیری از جرایم بانکی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preventing Bank Offenses through Promoting Social Responsibility

نویسندگان [English]

  • Ramin Alizadeh 1
  • Hossein Gholami 2
1 Ph.D. in Criminal Law and Criminology, Legal Expert of Refah Kargaran Bank, Associate Professor of Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran.
2 Professor of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Corporate social responsibility (banks) is one of the important banking system issues which one of its effects is preventing banking crimes. Implementation of social responsibility principles and disciplines is of high importance in banks. Actually, “social responsibility’ pattern is a managerial expression, when exercising, crimes and banking crimes reduction is one of its functions. Actually CSR or corporate social responsibility is commitment of business sector for cooperating in sustainable economic development through working with staff, family and society for improving the quality and in this regard ISO 26000 and equator principle in 10 articles following social standardization of banks which today are accepted by 68 international banks, could be referred to. Therefore, in fact corporate social responsibility or CSR is a managerial discussion which entered into law, as well. Since it is a prevention mechanism and could be used in banking laws, as well. Prevention system caused by corporate social responsibility also is a self-regulation mechanism which is considered as one of the most important noncriminal techniques. In this paper, there is an attempt to study its role in preventing banking crimes through descriptive-analytical method aiming to express social responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Responsibility
  • Bank Offenses
  • Equator Principle
  • ISO 26000

فهرست منابع

الف. منابع فارسی
آذری‌متین، افشین. دانشنامه علوم جنایی اقتصادی. چاپ اول. تهران: نشر میزان، 1396.
الوانی، مهدی، و احمدرضا قاسمی. مدیریت و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری، 1377.
امیدیانی، سیّد حسین. «نقش سنت حسنه وقف در توسعه علم و جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها». پژوهشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 21 (1387): 142-126.
امیرقاسم‌خانی، سمیه. «مسئولیت اجتماعی شرکت و نقش آن در کسب مزیت رقابتی». مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه 1(2) (1395): 61-45.
براتلو، فاطمه. «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها». مجله راهبرد 44 (1386):81-74.
جعفری، امین. حقوق کیفری کسب‌وکار. چاپ اول. تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393.
جعفری، امین. علوم جنایی تطبیقی. چاپ اول. تهران: نشر میزان، 1395.
جمعی از نویسندگان. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها. تهران: انتشارات مرکز ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، 1393.
حساس یگانه، یحیی، و قدرت‌اله برزگر. «مبانی نظری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و پارادایم تحقیقاتی آن در حرفه حسابداری». فصلنامه حسابداری مدیریت 7(25) (1393): 33-20.
رحمدل، منصور. «جرایم بانکی». مجله حقوق بانکی 1 (1392): 43-30.
زراعت، عباس. حقوق کیفری اقتصادی. چاپ اول. تهران: انتشارات جنگل، 1395.
سمیعی، حسین. «سیاست کیفری ایران در قلمرو جرایم بانکی». رساله دکترا، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، 1395.
شریفان، محمدسعید. بانکداری مدرن. چاپ اول. اصفهان: انتشارات آینده نگار شریف، 1394.
غلامی، حسین. اصل حداقل بودن حقوق جزا. چاپ اول. تهران: نشر میزان، 1393.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین. «تحلیل جرم‌شناختی جرایم اقتصادی». مجله تعالی حقوق 5 (1385): 35-20.
نوری یوشانلویی، جعفر، و سعید جوهر. «مفهوم‌شناسی مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تجاری در حقوق آلمان، فرانسه، انگلستان و ایران با رویکرد تطبیقی». مجله مطالعات حقوق تطبیقی 5(2) (1393): 42-28.
ب. منابع خارجی
Delalieux.G. linfluence des ideologies dans le developpement. De la RSE, 2005, Accessed 08/12/2019. http://ias2005.free.fr.
Drucker, P. la pratique de la direction des entreprises, the practice of management, Traduit de lamericain par le bureau des temps elementaires, les editions d organisation, Paris, 1957.
Frederick, William C. “From CSR1 to CSR2-The Maturing of Business- and- Society Thought.” Business and Society 33(2) (1994): 60-79.
Geary, Roger. Essential Criminal Law. Second Edition. London: Canvendish, Publishing Limited, 1998.
Global Reporting Initiative. www.Globalreporting.org.
Gond, Jean-Pascal, Mullenbach- servayre Astrid. “les fondements theoriques de la responsabilite societale de lentreprise.” la Revue des sciences de Gestion 205 (2004): 46-62.
Governance Metrics Institute. www.gmiratings.com.
International Organization for Standardization. “ISO 26000 Social Responsibility.” Accessed 08/15/2019. www.iso.org/sr.
Irbanker. www.irbanker.com.
Joras, M., J. Igalens. La Responsabilite Sociale De Lentreprise, Comprendre, Rediger, Le Rapport Annuel. Paris: Editions d Organization, September 2002.
Mohamed Safwat, A. “Corporate Social Responsibility: Rewriting the Relationship between Business and Society.” International Journal of Social Sciences (1) (2015): 108-124.
Okoye, A. “Theorizing Corporate Social Responsibility as an Essentially Contested Concept: Is a Definition Necessary.” Journal of Business Hics 12 (2009): 613-627. www.ideas.repec.
Pasquero, J. la responsabilite sociale de lentreprise comme obj des sciences de gestion, collection Pratiques politiques sociales economiques. Paris: Presses de universite du quebec, 2005, pp.80-112.
Rose, J-J. “la france est venue tardivement a la RSE, mais elle va vite, Responsabilite sociale de lentreprise.” (2006), Accessec 05/12/2019. http//www.journaldun.com, 5/12/2006.
Scheap, Cees. Fighting Money Laundering. First Published. London: Kluwer Law International, 1998.
Turcotte, M.F. lindustrie financiere les fonds responsables, tutti frutti devenir, dans Tremblay D.-g. & Rolland D. (dir), Responsabilite sociale dentreprise finance responsable, 2004.
Wikipedia. “Equator-Principles.” Accessed 08/24/2019. http://en.wikipedia.org/wiki/Equator-principles.