دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 1-438 
جرایم سودمدار در سنجه انتخاب عقلانی و روان‌شناسی تکاملی

صفحه 57-90

10.22034/jclc.2021.256427.1438

وحیدرضا معصومی؛ بهزاد رضوی فرد؛ حسین غلامی دون؛ فریده حسین ثابت


پیشگیری از پولشویی الکترونیکی: رویکرد دفاعی و رویکرد هجومی

صفحه 385-406

10.22034/jclc.2021.290298.1510

شهیار عبدالهی قهفرخی؛ بتول پاکزاد؛ حسن عالی پور؛ محمدرضا الهی منش